از زمانی‌که دنیای مجازی به جامعه ما وارد شده است. مهارت‌ها و شغل‌های مختلفی از این طریق وارد بازار کار و سرمایه گردیده است. بنابراین در رأس امور، نظام آموزشی نیز بنا به این نیاز؛ رشته‌های مختلف تحصیلی را طراحی کرد تا جامعه افراد متخصص این زمینه را داشته باشد.