۳۳آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه

33آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۴۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۹٬۲۰۰ تومان  

۳۱+۱استان ششم به هفتم تیزهوشان

31+1استان ششم به هفتم تیزهوشان
 ۵۳٬۵۰۰ تومان  
 ۴۲٬۸۰۰ تومان  

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۸۳٬۰۰۰ تومان  
 ۶۶٬۴۰۰ تومان  

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان پویش

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان پویش
 ۱۳۲٬۰۰۰ تومان  
 ۱۰۵٬۶۰۰ تومان  

۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم به هفتم- بیگدلی-پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۳۸٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۰٬۴۰۰ تومان