اصول متالورژی فیزیکی

 ۱۲۰٬۰۰۰ تومان  

اصول علم مواد

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد
 ۴۷٬۰۰۰ تومان  

گوهرتراشی ۱

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

گوهر نشانی

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

دینامیک گازها

کتاب دینامیک گازها
 ۱۷٬۳۰۰ تومان  

خواص فیزیکی مواد

 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

اصول علم مواد

کتاب اصول علم مواد
 ۹٬۸۰۰ تومان  

بلورشناسی

 ۶٬۵۰۰ تومان  

شکل دادن فلزات

کتاب شکل دادن فلزات
 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

 ۲۸٬۰۰۰ تومان