مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم پارسائیان سمت
 ۱۵۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت مالی نوین جلد اول

مدیریت مالی نوین جلد اول سمت
 ۱۶۸٬۰۰۰ تومان  
 ۱۶۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم

کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم وسترفیلد
 ۲۲۴٬۰۰۰ تومان  
 ۲۰۱٬۰۰۰ تومان  

مالیه عمومی

-
 ۰ تومان  

مدیریت مالی جلد اول

مدیریت مالی جلد اول ریموند پی.نوو پارسائیان سمت
 ۱۴۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و داور ونوس
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه محمد سید حسینی و صفاکیش سمت
 ۶۲٬۰۰۰ تومان  

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی رفتار فردی آرین قلی پور
 ۱۴۵٬۰۰۰ تومان  

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سمت
 ۱۲۶٬۰۰۰ تومان  

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته رضا راعی سمت
 ۱۸۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۷۵٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها