مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
 ۲۲٬۰۰۰ تومان  

مالیه عمومی

-
 ۰ تومان  

مدیریت مالی جلد اول

مدیریت مالی جلد اول ریموند پی.نوو پارسائیان سمت
 ۵۱٬۰۰۰ تومان  

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
 ۵۵٬۰۰۰ تومان  

مدیریت کارخانه

-
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
 ۳۱٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها