مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
 ۲۲٬۰۰۰ تومان  

مدیریت مالی نوین جلد اول

مدیریت مالی نوین جلد اول سمت
 ۹۰٬۰۰۰ تومان  

مالیه عمومی

-
 ۰ تومان  

مدیریت مالی جلد اول

مدیریت مالی جلد اول ریموند پی.نوو پارسائیان سمت
 ۹۳٬۰۰۰ تومان  

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه محمد سید حسینی و صفاکیش سمت
 ۶۲٬۰۰۰ تومان  

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی سمت
 ۵۶٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها