تشریح مسائل تحلیل سازه ۱

 ۱۹٬۰۰۰ تومان  

تشریح مسائل مهندسی پی

تشریح مسائل مهندسی پی فیض آبادی سها دانش
 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

مهندسی پی

 ۲۵٬۰۰۰ تومان  

مرجع کامل تحلیل سازه ها

مرجع کامل تحلیل سازه ها جهش 
 ۱۷۵٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک
 ۴۱٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

راه سازی

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

مهندسی پی

 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

مقاومت مصالح

 ۱۶۵٬۰۰۰ تومان  

راه سازی و روسازی راه

راه سازی و روسازی راه کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۶۰٬۰۰۰ تومان  

استاتیک

استاتیک کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۰ تومان  

مکانیک سیالات

مکانیک سیالات کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۶۶٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها