تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره دانشگاه تهران
 ۷۵٬۰۰۰ تومان  

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
 ۸۹٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
 ۶۰٬۰۰۰ تومان  

کنترل کیفیت آماری

 ۳۳٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
 ۸۰٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحد های صنعتی

طرح ریزی واحد های صنعتی کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها