مدیریت مالی جلد اول

مدیریت مالی جلد اول ریموند پی.نوو پارسائیان سمت
 ۱۴۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب ریاضیات عمومی

کتاب ریاضیات عمومی
 ۲۰۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب اصول اقتصاد

کتاب اصول علم اقتصاد دکتر محسن نظری
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۲۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی دانایی فرد
 ۲۵۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۲۵٬۰۰۰ تومان  

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ایرج نوروش
 ۲۲۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۰۰٬۰۰۰ تومان  

۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی

 2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی نگاه دانش
 ۲۷۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۴۵٬۰۰۰ تومان  

۲۰۰۰ سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی

2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی کرمی
 ۲۰۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۸۰٬۰۰۰ تومان  

مروری جامع برحسابداری صنعتی جلد۲

 مروری جامع برحسابداری صنعتی جلد2 نگاه دانش 
 ۲۰۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۸۰٬۰۰۰ تومان  

مروری جامع برحسابداری مالی جلد۱

مروری جامع برحسابداری مالی جلد1 نوروش نگاه دانش
 ۳۲۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۸۸٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها