طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

مدارهای الکتریکی ۱

 ۲۹٬۰۰۰ تومان  

مدارهای الکتریکی ۲

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی برق

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

مدیریت بازاریابی

 ۴۸٬۰۰۰ تومان  

آمار و احتمال ۱

 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

فلسفه پول

فلسفه پول گئورگ زیمل مسمی پرست پارسه
 ۱۰۵٬۰۰۰ تومان