تشریح مسائل تحلیل سازه ۱

 ۱۹٬۰۰۰ تومان  

تشریح مسائل مهندسی پی

تشریح مسائل مهندسی پی
 ۴۲٬۰۰۰ تومان  

زمین شناسی نفت

کتاب زمین شناسی نفت
 ۰ تومان  

آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

زمین شناسی نفت

کتاب زمین شناسی نفت
 ۲۳٬۰۰۰ تومان  

رسوب شناسی

کتاب رسوب شناسی
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

تحلیل و طراحی پی جلد ۱ و ۲

کتاب تحلیل و طراحی پی جلد 1 و 2
 ۷۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک جلد۱

 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

مهندسی پی

کتاب مهندسی پی
 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

کتاب اصول مهندسی پی
 ۰ تومان  

مکانیک خاک و پی

 ۳۸٬۰۰۰ تومان  

دینامیک خاک کاربردی

 ۱۴٬۱۰۰ تومان  

مکانیک خاک پایه

کتاب مکانیک خاک پایه
 ۱۴٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها