هوش فرازمینی ET پنجم وششم

هوش فرازمینی ET پنجم وششم گامی تافرزانگان
 ۱۵۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۲۴٬۰۰۰ تومان  

آزمون نمونه دولتی ۳۲ استان نهم گامی تا فرزانگان

آزمون نمونه دولتی 32 استان نهم گامی تا فرزانگان
 ۵۳٬۰۰۰ تومان  
 ۴۲٬۴۰۰ تومان  

هوش و استعداد تحلیلی ششم گامی تا فرزانگان

هوش و استعداد تحلیلی ششم گامی تا فرزانگان
 ۷۰٬۰۰۰ تومان  
 ۵۶٬۰۰۰ تومان  

پاسخ ۲۵۰۰ تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

پاسخ 2500 تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۴۷٬۰۰۰ تومان  
 ۳۷٬۶۰۰ تومان  

۲۵۰۰ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

2500ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۹۲٬۰۰۰ تومان  
 ۷۳٬۶۰۰ تومان  

۲۰+۵ آزمون شبیه ساز ششم به هفتم

20+5 آزمون شبیه ساز ششم به هفتم گامی تا فرزانگان
 ۶۰٬۰۰۰ تومان  
 ۴۸٬۰۰۰ تومان  

گام ششم ابتدایی

(گام ششم (ششم ابتدایی
 ۵۹٬۰۰۰ تومان  
 ۴۷٬۲۰۰ تومان  

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک
 ۶۹٬۵۰۰ تومان  
 ۵۵٬۶۰۰ تومان  

۲۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان

2500 پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۰۴٬۰۰۰ تومان  

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  
 ۵۲٬۰۰۰ تومان