هوش فرازمینی ET پنجم وششم

هوش فرازمینی ET پنجم وششم گامی تافرزانگان
 ۳۵۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۸۰٬۰۰۰ تومان  

پاسخ ۲۵۰۰ تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

پاسخ 2500 تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۴۷٬۰۰۰ تومان  
 ۳۷٬۶۰۰ تومان  

۲۵۰۰ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

2500ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۹۲٬۰۰۰ تومان  
 ۷۳٬۶۰۰ تومان  

گام ششم ابتدایی

(گام ششم (ششم ابتدایی
 ۵۹٬۰۰۰ تومان  
 ۴۷٬۲۰۰ تومان  

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک
 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات جامع تجربی باطعم گلابی کاویانی

ریاضیات جامع تجربی حسین کاویانی جلداول گلابی 
 ۲۴۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۹۶٬۰۰۰ تومان  

۲۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان

2500 پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی فروغ تاجیک
 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  

هوش تخصصی ششم علی قصاب

هوش تخصصی ششم بهتر از خودم علی قصاب گامی تافرزانگان
 ۲۵۷٬۰۰۰ تومان  
 ۲۰۵٬۶۰۰ تومان  

پاسخ ریاضیات جامع تجربی گلابی

پاسخ ریاضیات جامع تجربی حسین کاویانی گلابی 
 ۱۷۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۴۰٬۰۰۰ تومان