هوش فرازمینی ET پنجم وششم

هوش فرازمینی ET پنجم وششم گامی تافرزانگان
 ۲۵۷٬۰۰۰ تومان  
 ۲۰۵٬۶۰۰ تومان  

پاسخ ۲۵۰۰ تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

پاسخ 2500 تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۴۷٬۰۰۰ تومان  
 ۳۷٬۶۰۰ تومان  

۲۵۰۰ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

2500ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۹۲٬۰۰۰ تومان  
 ۷۳٬۶۰۰ تومان  

گام ششم ابتدایی

(گام ششم (ششم ابتدایی
 ۵۹٬۰۰۰ تومان  
 ۴۷٬۲۰۰ تومان  

۲۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان

2500 پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۰۴٬۰۰۰ تومان  

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی فروغ تاجیک
 ۹۳٬۰۰۰ تومان  
 ۷۴٬۴۰۰ تومان