هوش فرازمینی ET پنجم وششم

هوش فرازمینی ET پنجم وششم گامی تافرزانگان
 ۱۹۷٬۰۰۰ تومان  
 ۱۵۷٬۰۰۰ تومان  

پاسخ ۲۵۰۰ تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

پاسخ 2500 تست ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۴۷٬۰۰۰ تومان  
 ۳۷٬۶۰۰ تومان  

۲۵۰۰ریاضی نهم گامی تا فرزانگان

2500ریاضی نهم گامی تا فرزانگان
 ۹۲٬۰۰۰ تومان  
 ۷۳٬۶۰۰ تومان  

گام ششم ابتدایی

(گام ششم (ششم ابتدایی
 ۵۹٬۰۰۰ تومان  
 ۵۰٬۱۵۰ تومان  

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک

گام اول تیزهوشان به روش کانگورو فروغ تاجیک
 ۶۹٬۵۰۰ تومان  
 ۵۹٬۰۷۵ تومان  

۲۵۰۰ پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان

2500 پرسش چهار گزینه ای ریاضی نهم فرزانگان
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۰٬۵۰۰ تومان  

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی

گام دوم تیزهوشان به روش کانگورو دوم ابتدایی
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  
 ۵۵٬۲۵۰ تومان