طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

مدارهای الکتریکی ۱

 ۲۹٬۰۰۰ تومان  

مدارهای الکتریکی ۲

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی برق

زبان تخصصی برق سعید مظفری پارسه
 ۰ تومان  

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی مروج
 ۰ تومان  

فلسفه پول

فلسفه پول گئورگ زیمل مسمی پرست پارسه
 ۱۵۰٬۰۰۰ تومان