کلیات مسائل ادبی

 ۱۴۰٬۰۰۰ تومان  

نثر فارسی جلد۲

 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

تئوری های مدیریت

 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  

نظم فارسی

 ۹۲٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی

 ۱۲۵٬۰۰۰ تومان  

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان
 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

ریاضی عمومی ۱

 ۱۶۵٬۰۰۰ تومان  

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 ۸۸٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحد های صنعتی

 ۹۱٬۰۰۰ تومان  

نثر فارسی جلد۱

 ۱۵۰٬۰۰۰ تومان  

احتمال و آمار ریاضی

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

اقتصاد خرد

 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  

دروس تخصصی علوم اقتصادی

 ۷۵٬۰۰۰ تومان  

دانش مسائل روز

 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها