کلیات مسائل ادبی

 ۱۴۰٬۰۰۰ تومان  

نثر فارسی جلد۲

 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

تئوری های مدیریت

 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  

نظم فارسی

 ۹۲٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی

 ۱۲۵٬۰۰۰ تومان  

اقتصاد کلان

 ۱۰۵٬۰۰۰ تومان  

ریاضی عمومی ۱

 ۱۶۵٬۰۰۰ تومان  

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 ۸۸٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحد های صنعتی

 ۹۱٬۰۰۰ تومان  

نثر فارسی جلد۱

 ۱۵۰٬۰۰۰ تومان  

احتمال و آمار ریاضی

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

اقتصاد خرد

 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  

دروس تخصصی علوم اقتصادی

 ۷۵٬۰۰۰ تومان  

دانش مسائل روز

 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها