کتاب نسل سوم بازاریابی

کتاب نسل سوم بازاریابی
 ۳۹٬۰۰۰ تومان  

کتاب نقشه استراتژی

کتاب نقشه استراتژی
 ۷۶٬۰۰۰ تومان  

استراتژی خوب استراتژی بد

 ۶۳٬۰۰۰ تومان  

مدل کسب و کار شما

 ۶۲٬۰۰۰ تومان  

راه اندازی کسب و کار

 ۷۹٬۰۰۰ تومان  

خلق مدل کسب و کار

 ۷۸٬۰۰۰ تومان  

رقص تغییر

کتاب رقص تغییر
 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

جاری سازی استراتژی

کتاب جاری سازی استراتژی
 ۲۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت استراتژیک بازار

کتاب مدیریت استراتژیک بازار
 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

ایده عالی مستدام

کتاب ایده عالی مستدام
 ۲۶٬۰۰۰ تومان  

ریاضی هشتم کار اریسی

ریاضی هشتم کار اریسی
 ۶۸٬۰۰۰ تومان  
 ۵۴٬۴۰۰ تومان