مرتب سازی براساس

مدیریت مالی راهبردی

۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا

کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

بازارها و نهادهای مالی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

تئوری حسابداری

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن

کتاب تحلیل پوششی داده و کاربرد های آن
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال