مرتب سازی براساس

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی همگرایی

کتاب بازاریابی همگرایی
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل  

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل  
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

نثر فارسی جلد اول

۳۵۵,۰۰۰ ریال
۳۳۷,۲۵۰ ریال

مدیریت بازاریابی جهانی

۴۹۰,۰۰۰ ریال
۴۶۵,۵۰۰ ریال

کتاب بازاریابی الکترونیکی

کتاب بازاریابی الکترونیکی
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب بازاریابی مشارکتی

کتاب بازاریابی مشارکتی
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال