مرتب سازی براساس

دینامیک

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

مقاومت مصالح

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

شیمی آلی ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای شیمی عمومی ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

راهنمای شیمی آلی ۳

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

شیمی آلی ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

شیمی عمومی ۱

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

شیمی عمومی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال