مرتب سازی براساس

استعداد تحصیلی(ویژه گروه فنی مهندسی)

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱1

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ۱,۲,۳3

۵۶۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲,۰۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۲2

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۱1

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

نظریه زبان ها و ماشین ها

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته MBA

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

کتاب ریاضیات عمومی

کتاب ریاضیات عمومی
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

ریاضیات ۱و۲ کاردانی به کارشناسی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال