مرتب سازی براساس

برنامه ریزی درسی

-
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی

کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب نقشه استراتژی

کتاب نقشه استراتژی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی استراتژیک

کتاب برنامه ریزی استراتژیک
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال