مرتب سازی براساس

شیمی آلی ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شیمی معدنی جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

نانوشیمی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

شیمی معدنی جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته بخش B

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مبانی شیمی معدنی جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

شیمی آلی

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

عملیات واحد مهندسی شیمی جلد ۱

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

شیمی آلی پیشرفته جلد دوم

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

اصول و مبانی شیمی معدنی ۲ جلد دوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی

کتاب طراحی راکتورهای شیمیایی
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

راهنمای شیمی عمومی ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

شیمی تجزیه کمی جلد دوم

۱۳۳,۰۰۰ ریال
۱۲۶,۳۵۰ ریال

کتاب نگرشی بر طیف سنجی

کتاب نگرشی بر طیف سنجی
۴۶۰,۰۰۰ ریال
۴۳۷,۰۰۰ ریال

راهنمای شیمی آلی ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها