مرتب سازی براساس

تئوری اقتصاد خرد

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی

کتاب استراتژی های توسعه منابع انسانی
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب بازاریابی همگرایی

کتاب بازاریابی همگرایی
۹۵,۰۰۰ ریال
۹۰,۲۵۰ ریال

کتاب توانمند سازی

کتاب توانمند سازی
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل  

کتاب مدیریت برند پژوهش، تئوری و عمل  
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

کتاب رهبر استراتژیک شوید

کتاب رهبر استراتژیک شوید
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

کتاب روش تحقیق مورد پژوهی

کتاب روش تحقیق مورد پژوهی
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب روش تحقیق در مدیریت

کتاب روش تحقیق در مدیریت
۱۸۵,۰۰۰ ریال
۱۷۵,۷۵۰ ریال

بررسی مسائل جاری سلزمان و مدیریت

۱۴۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰,۶۰۰ ریال

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری
۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب الفبای مدیریت

کتاب الفبای مدیریت
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها