مرتب سازی براساس

تصمیم گیری های چند معیاره

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد دوم

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد دوم
۱۲۸,۰۰۰ ریال
۱۲۱,۶۰۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد اول

کتاب مبانی اقتصاد مهندسی جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

اقتصاد مهندسی

۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹,۹۵۰ ریال

کتاب مدیریت و کنترل پروژه

کتاب مدیریت و کنترل پروژه
۱۷۹,۰۰۰ ریال
۱۷۰,۰۵۰ ریال

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

راهنمای جامع microsoft project 2013

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد

کتاب طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی ۱

کتاب پژوهش عملیاتی 1
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی ۲

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده ها

کتاب تحلیل پوششی داده ها
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل تحقیق در عملیات

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها