مرتب سازی براساس

حل مسائل تمرین های فرد ریاضی مهندسی

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

ریاضی مهندسی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت عملکرد

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب نظریه های سازمان دولتی

کتاب نظریه های سازمان دولتی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مدیریت دانش

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی جلد اول

کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت تحول در سازمان

کتاب مدیریت تحول در سازمان
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

طراحی دیجیتال(مدار منطقی)

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

آسانسور و پله برقی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب الکتریسیته و مغناطیس

کتاب الکتریسیته و مغناطیس
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

کتاب اصول حسابداری ۲2

کتاب اصول حسابداری 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب اصول حسابداری ۲2

کتاب اصول حسابداری 2
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

کتاب اصول حسابداری ۳3

کتاب اصول حسابداری 3
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها