مرتب سازی براساس

فارسی عمومی

۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های یادگیری

کتاب نظریه های یادگیری
۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

کتاب روانشناسی پرورشی نوین
۴۷۰,۰۰۰ ریال
۴۴۶,۵۰۰ ریال

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب روانشناسی رشد جلد اول

کتاب روانشناسی رشد جلد اول
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

کتاب روش تهیه پژوهشنامه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب تاریخ روانشناسی نوین

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال