مرتب سازی براساس

دوره عمر سازمان

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه سازمان

کتاب نظریه سازمان
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مبانی سازمان و مدیریت

۴۸,۰۰۰ ریال
۴۵,۶۰۰ ریال

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد یکم

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم

کتاب نظریه سازمان ها جلد دوم
۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب سیمای سازمان

کتاب سیمای سازمان
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

سازمان و مدیریت در تئوری و عمل

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه های سازمان دولتی

کتاب نظریه های سازمان دولتی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مبانی تئوری و طراحی سازمان

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب سازمان ها و سازماندهی

کتاب سازمان ها و سازماندهی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها