مرتب سازی براساس

تشریح مسائل بناهای آبی

۶۸,۰۰۰ ریال
۶۴,۶۰۰ ریال

هندسه منیفلد ۱

۶۸,۵۰۰ ریال
۶۵,۰۷۵ ریال

هندسه منیفلد ۲

۹۳,۰۰۰ ریال
۸۸,۳۵۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

دوره عمر سازمان

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت جلد اول

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت جلد اول
۱۴۳,۰۰۰ ریال
۱۳۵,۸۵۰ ریال

کتاب الکترونیک دیجیتال

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب دینامیک و کنترل سیستم های قدرت

کتاب دینامیک و کنترل سیستم های قدرت
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب حفاظت و رله ها

کتاب حفاظت و رله ها
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب هندسی سیستم های کنترل جلد دوم

کتاب هندسی سیستم های کنترل جلد دوم
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

کتاب اصول مهندسی پی

کتاب اصول مهندسی پی
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

دینامیک خاک کاربردی

۱۴۱,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۹۵۰ ریال

کتاب مکانیک خاک پایه

کتاب مکانیک خاک پایه
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب زمین شناسی عمومی

کتاب زمین شناسی عمومی
۱۸۸,۰۰۰ ریال
۱۷۸,۶۰۰ ریال

روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی

۸۸,۰۰۰ ریال
۸۳,۶۰۰ ریال

صفحه‌ها