مرتب سازی براساس

مهندسی نرم افزار

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش اتومکانیک به زبان ساده

کتاب آموزش اتومکانیک به زبان ساده
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب پویایی های سیستم

کتاب پویایی های سیستم
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

سیستم های صف جلد دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب طراحی پیام های آموزشی

کتاب طراحی پیام های آموزشی
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب نظریه صف

کتاب نظریه صف
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال