مرتب سازی براساس

کتاب آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی

کتاب آزمون استخدامی زبان و ادبیات فارسی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب آزمون استخدامی ریاضی و آمار

کتاب آزمون استخدامی ریاضی و آمار
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آزمون استخدامی زبان انگلیسی

کتاب آزمون استخدامی زبان انگلیسی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آزمون استخدامی مصاحبه حضوری

کتاب آزمون استخدامی مصاحبه حضوری
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب آزمون استخدامی هوش و استعداد

کتاب آزمون استخدامی هوش و استعداد
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل آشنایی با اپتیک

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مکانیک

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مکانیک تحلیلی

۱۶۵,۰۰۰ ریال
۱۵۶,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل حرارت و ترمودینامیک

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل جریان سیال ویسکوز

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل مکانیک سیالات

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل آشنایی با نسبیت خاص

۶۵,۰۰۰ ریال
۶۱,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل دینامیک

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

تحلیل و تشریح کامل مسائل آمار ۱و۲2

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

مبانی اقتصاد سنجی ۱و۲2

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها