مرتب سازی براساس

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های سازمان دولتی

کتاب نظریه های سازمان دولتی
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت عمومی

کتاب مدیریت عمومی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی

کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت تولید

کتاب مدیریت تولید
۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۷۵۰ ریال

کتاب اداره امور عمومی تطبیقی

کتاب اداره امور عمومی تطبیقی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت دولتی نوین

کتاب مدیریت دولتی نوین
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت تحول در سازمان

کتاب مدیریت تحول در سازمان
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان

کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال