مرتب سازی براساس

مدیریت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد اول

کتاب رفتار سازمانی جلد اول
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت رفتار سازمانی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

مدیریت منابع انسانی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد دوم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی

کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت

کتاب مبانی مدیریت
۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مبانی مدیریت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مدیریت جلد اول

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت جلد دوم

کتاب مدیریت جلد دوم
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

مدیریت جامع برند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

جهانگردی در چشم اندازی جامع

۹۶,۰۰۰ ریال
۹۱,۲۰۰ ریال

کتاب روش تحقیق

کتاب روش تحقیق
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

مبانی مدیریت استراتژیک

۲۰۸,۰۰۰ ریال
۱۹۷,۶۰۰ ریال

صفحه‌ها