مرتب سازی براساس

کنترل فرآیند با رویکرد حل مسئله

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

زبان تخصصی برق

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس مهندسی جلد دوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی با رویکرد حل مسئله

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

طراحی الگوریتم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی ۱

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

آمار و احتمال ۱

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

سیستم های عامل با رویکرد حل مسئله

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

مدیریت بازاریابی

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال