مرتب سازی براساس

۱۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت

۱۰,۰۰۰ ریال
۹,۵۰۰ ریال

دانش مسائل روز

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

زبان و ادبیات فارسی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

جزوه کلاسی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

management متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

زبان و ادبیات فارسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد سوم

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد سوم
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد

-کتاب 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصاد خرد
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱و۲ جلد سوم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

معادلات دیفرانسسیل جلد اول

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ریاضی عمومی۲ جلد اول

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها