مرتب سازی براساس

الکترومغناطیس

۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۱۰۰ ریال

اصول مهندسی پی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد اول

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

مدارهای الکتریکی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تئوری ارتعاشات

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کنترل خطی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

مکانیک سیالات مهندسی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مکانیک خاک

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

طراحی الگوریتم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

دینامیک

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

راه سازی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها