مرتب سازی براساس

دینامیک ماشین

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

تئوری ارتعاشات

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد اول

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مکانیک سیالات مهندسی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی جلد اول

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مدارهای منطقی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

طراحی الگوریتم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

بررسی سیستم های قدرت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری

 کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دینامیک

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مکانیک خاک

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

اصول مهندسی پی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۱۵۸,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۱۰۰ ریال

هوش مصنوعی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها