مرتب سازی براساس

مکانیک کلاسیک ۱و۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

سیستم عامل

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

مدارهای منطقی

۲۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳,۲۵۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی شیمی

۱۵۵,۰۰۰ ریال
۱۴۷,۲۵۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت

۱۴۵,۰۰۰ ریال
۱۳۷,۷۵۰ ریال

زبان تخصصی ویژه مجموعه شیمی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

هیدرولیک

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

طراحی اجزا ماشین

۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته حسابداری

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

الکترومغناطیس

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی ویژه رشته MBA

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

زبان شناسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

مهارت ترجمه

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها