مرتب سازی براساس

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

زبان فارسی ویژه رشته مدیریت اجرایی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

تحقیق در عملیات

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

بازاریابی

۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد و کلان

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

حسابداری مالی و صنعتی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

راه سازی و روسازی راه

۲۳۵,۰۰۰ ریال
۲۲۳,۲۵۰ ریال

استاتیک

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

مکانیک خاک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

پی سازی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مقاومت مصالح ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

فیزیک پایه ۱,۲,۳

۵۶۰,۰۰۰ ریال
۵۳۲,۰۰۰ ریال

ارتعاشات

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

دینامیک ماشین

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مکانیک کوانتوم ۱و۲

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

انتقال حرارت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

هیدرولیک و نیوماتیک

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

شیمی معدنی ۱و۲و آلی و فلزی

۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها