مرتب سازی براساس

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه
۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های یادگیری

کتاب نظریه های یادگیری
۴۴۰,۰۰۰ ریال
۴۱۸,۰۰۰ ریال

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی

کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

کتاب روانشناسی پرورشی نوین
۴۷۰,۰۰۰ ریال
۴۴۶,۵۰۰ ریال

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری

کتاب سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد اول
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب مالیه عمومی

کتاب مالیه عمومی
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

کتاب روش تهیه پژوهشنامه
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

مقدمات جامعه شناسی

۱۷۵,۰۰۰ ریال
۱۶۶,۲۵۰ ریال

تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

کتاب تاریخ روانشناسی نوین

۳۴۰,۰۰۰ ریال
۳۲۳,۰۰۰ ریال