مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل

قیمت:۳۲۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۲۸۲۷۳۱۲
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل توسط دکتر سید محمد اعرابی و دکتر مرجان فیاضی ترجمه شده و مورد استفاده دانشجویان مدیریت می‌باشد.

فهرست کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل

 • پیشگفتار

 • بخش ۱: انسان به مثابه یک منبع استراتژیک

  • فصل اول: خلق ارزش توسط منابع انسانی

   • چگونه مدیریت منابع انسانی می‌تواند به اثر‌بخشی سازمان کمک کند؟

   • موفقیت سازمانی چگونه تعیین می‌شود؟

    • موفقیت در مراحل چرخه حیات

    • موفقیت از منظر ذینفعان

    • زنجیره موفقیت

   • مدیریت منابع انسانی برای سازمان چه ارمغانی دارد؟

    • وظایف اصلی منابع انسانی

    • اشاعه دانش درباره فعالیت‌های منابع انسانی

   • متخصصان منابع انسانی چه کارهایی انجام می‌دهند؟

    • نقش های منابع انسانی

    • شایستگی‌های منابع انسانی

   • روندهای اخیر چگونه بر مدیریت منابع انسانی تاثیر می‌گذارند؟

    • روند جمعیت

    • روند نیروی کار

    • روند اشتغال

    • روندهای آموزش و توسعه

    • روند جهانی سازی

   • چگونه می توان برای جهت‌دهی مناسب فعالیت‌های منابع انسانی، دیدگاه استراتژیک و عملیاتی را ترکیب کرد؟

  • فصل دوم: پیش به سوی مدیریت استراتژیک انسانی

   • چگونه رویکرد استراتژیک به منابع انسانی می‌تواند وضعیت سازمان را بهبود بخشد؟

   • استراتژی چگونه تدوین می‌شود؟

    • جمع‌آوری اطلاعات

    • تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری

   • رایج‌ترین استراتژی‌های رقابتی کسب و کار کدامند ؟

    • استراتژی رهبری هزینه

    • استراتژی تمایز

    • استراتژی ترکیبی

   • رویکردهای اصلی استراتژی منابع انسانی کدامند؟

    • رویکرد جهانشمول

    • رویکرد اقتضایی

   • رایج‌ترین استراتژی‌های منابع انسانی کدامند؟

    • استراتژی سرباز وفادار

    • استراتژی متخصص متعهد

    • استراتژی پیمانکارانه

   • استراتژی‌های منابع انسانی چگونه با استراتژی‌های رقابتی کسب و کار هماهنگ می‌شوند؟

    • تحقیقات تایید‌کننده رویکرد اقتضایی

    • جمع‌بندی کلی

  • فصل سوم: تضمین فرصت‌های برابر اشتغال و ایمنی

   • چرا شناخت موضوعات حقوقی و قانونی اهمیت دارد ؟

   • مهم‌ترین قوانین مربوط به تبعیض و استخدام کدامند؟   

    • قانون شماره هفت حقوق مدنی ۱۹۶۴

    • قانون حقوق مدنی ۱۹۹۱

    • کاربرد قوانین امریکا برای کارفرمایان بین‌المللی

   • سایر قوانین مهم مربوط به اشتغال کدامند؟

    • تبعیض سنی درقوانین استخدام

    • قانون ناتوانی جسمی وذهنی

    • قانون برابری پرداخت

    • قانون مرخصی‌های پزشکی وخانوادگی

   • اقدام مثبت چیست؟

    • دستورالعمل اجرایی ۱۱۲۴۶

    • محدودیت‌های اقدام مثبت

   • مهم‌ترین قوانین مربوط به ایمنی شغلی کدامند؟

    • قانون سلامت وایمنی شغلی

    • جبران خسارت کارگر

   • چه فعالیت‌های ویژه‌ای بی‌طرفی وایمنی درمحیط کار را افزایش می‌دهد؟

    • کارکنان

    • رهبری

 • بخش ۲: تأمین و حفظ کارکنان مؤثر

  • فصل چهارم: طراحی شغل

   • چگونه طراحی استراتژیک  وظایف کاری می‌تواند وضعیت سازمان را بهبود بخشد؟

   • طراحی استراتژیک کار، چگونه  امکان پذیر است؟

    • خودمختاری

    • وابستگی

    • پیوند خود‌مختاری و وابستگی در استراتژی منابع انسانی

   • شغل‌های کارکنان چگونه تعیین می‌شود؟

    • فرایند تجزیه و تحلیل شغل

    • روش‌های خاص جمع‌آوری اطلاعات تجریه وتحلیل شغل

    • چگونه می‌توان از اطلاعات شرح شغل استفاده کرد؟

    • تجزیه وتحلیل شغل مسایل حقوقی

    • مدل شایستگی

    • وظایف مربوط به هر شغل چگونه تعیین می شود؟

    • رویکرد ماشینی

    • رویکرد انگیزشی

    • رویکرد ادراکی

    • رویکرد زیستی

    • ترکیب رویکردهای طراحی شغل

   • چگونه می‌توان کارها را به گونه‌ای طراحی کرد که زندگی خانوادگی افراد بهبود یابد؟

    • برنامه‌های کاری انعطاف‌پذیر

    • مکان‌های جایگزین برای کار

  • فصل پنجم: یافتن کارکنان با استعداد

   • چگونه کارمندیابی استراتژیک می‌تواند منجر به اثربخشی سازمان شود؟

   • کارمندیابی استراتژیک چگونه تحقق می‌یابد؟

    • دامنه مهارت گسترده در برابر دامنه مهارت محدود

    • منبع داخلی در مقابل منبع خارجی

    • پیام‌رسانی واقع گرایانه درمقابل پیام‌رسانی آرمان گرایانه

   • چگونه برنامه‌ریزی منابع انسانی کارمندیابی را تسهیل می‌کند؟

    • فرآیند برنامه‌ریزی

    • رویکردهای مستمر و متناوب به کارمندیابی

    • تمرکز فرآیندها

   • چه کسی در جستجوی کار است؟

    • تازه واردان به محیط کار

    • کارگران بیکار

    • کارگران فعلی شاغل به کار

   • چه ویژگی‌هایی یک سازمان را جذاب می‌سازد؟

    • ویژگی‌های عمومی جذاب‌کننده

    • تناسب بین افراد و سازمان‌ها

   • منابع اصلی کارمندیابی اصلی کدامند؟

    • اعلان شغل

    • معرفی کارکنان

    • چاپ آگهی

    • تبلیغات الکترونیکی

    • مؤسسات کاریابی

    • کارمندیابی دانشگاهی

   • اثربخشی کارمندیابی چگونه تعیین می‌شود؟

    • معیارهای مشترک

    • تفاوت منابع کارمندیابی

  • فصل ششم: گزینش وانتخاب کارکنان مناسب

   • چگونه انتخاب استراتژیک کارکنان می‌تواند منجر به بهبود وضعیت سازمان شود؟

   • انتخاب استراتژیک کارکنان چگونه تحقق می‌یابد؟

    • هماهنگی استعداد و استراتژی منابع انسانی

    • تصمیمات استراتژیک انتخاب

   • عوامل مؤثر بر اثربخشی فعالیت‌های انتخاب کدامند؟

    • قابلیت اعتماد

    • روایی

    • مطلوبیت

    • مشروعیت و بیطرفی

    • قابلیت پذیرش

   • متداول‌ترین روش‌های گزینش و انتخاب کارکنان چیست؟

    • آزمون‌ها

    • جمع‌آوری اطلاعات

    • مصاحبه‌ها

   • تصمیم‌گیری نهایی برای انتخاب چگونه صورت می‌گیرد؟

    • وزن‌دهی به پیش‌بینی‌ها

    • رویکرد حداقل نمره

    • رویکرد موانع متعدد (مرحله‌ای)

    • رویکرد دسته‌بندی

  • فصل هفتم: مدیریت حفظ و خاتمه خدمت کارکنان

   • چگونه حفظ و انفصال استراتژیک کارکنان می‌تواند منجر به کارایی سازمان شود؟

   • چگونه حفظ و انفصال کارکنان، استراتژیک می‌شود؟

    • تأکید استراتژیک بر حفظ کارکنان

    • تأکید استراتژیک بر انفصال کارکنان

   • چگونه می‌توان جابجایی‌های ناخواسته را کاهش داد؟

    • مسیرهای ترک خدمت اختیاری

    • شناخت تصمیمات خروج از سازمان

    • فعالیت‌های سازمانی برای کاهش جابجایی و ترک خدمت

   • تعدیل نیرو چگونه بر افراد و سازمان‌ها تآثیرگذار است؟

    • آثار تعدیل نیرو برای سازمان‌ها

    • آثار تعدیل نیرو برای افراد

    • کاهش آثار منفی تعدیل نیرو

   • مراحل متداول تأدیب و انضباط‌ دهی کارکنان کدامند؟

    • اصول قانونی متعارف

    • فرایند تصاعدی انضباط

   • اخراج کارمند چگونه باید صورت بگیرد؟

    • خدمات کاریابی

    • جلسات اخراج

 • بخش ۳: بهبود عملکرد کارکنان

  • فصل هشتم: ارزیابی عملکرد وارائه بازخورد

   • چگونه مدیریت عملکرد می‌تواند به اثر بخشی سازمان کمک کند؟

   • مدیریت استراتزیک عملکرد چگونه امکان‌پذیراست؟

    • تأکید برشایستگی یا تساوی

    • هماهنگی سیستم‌های شایستگی/ تساوی محور با استراتژی منابع انسانی

   • عملکرد چیست؟

    • عملکرد وظیفه‌ای

    • عملکرد شهروندی

    • عملکرد مخرب

   • عملکرد چگونه ارزیابی می‌شود؟

    • خطاهای ارزیابی: ارزیابی نابجا ونقصان ارزیابی

    • انواع  معیارهای عملکرد

    • مشکلا ت متداول معیارهای عملکرد

    • اشکال رتبه‌بندی

   • چه کسی باید ارزیابی عملکرد را انجام دهد؟

    • ارزیابی چندگانه عملکرد

    • تفاوت‌های بین منابع ارزیابی

   • بازخورد  چگونه باید ایجاد شود؟

    • ایجاد باز خورد مثبت و منفی

    • روش‌های موثر برای بهبود

    • کاهش واکنش‌های احساسی منفی

    • ایجاد انتظارات بالا

  • فصل نهم: آموزش و بهبود عملکرد

   • چگونه آموزش استراتژیک کارکنان می‌تواند به بالندگی سازمان کمک کند؟

   • آموزش استراتژیک کارکنان، چگونه امکان پذیر است؟

    • استراتژی تمایز یا رهبری هزینه

    • جهت‌گیری بازار کار داخل یا خارج

   • اصول اساسی برای استفاده اثر بخش ازآموزش چیست؟

    • مشارکت

    • فرایند نظام‌مند

   • نیازهای آموزش چگونه تعیین می‌شوند؟

    • نیازسنجی پیش نگرانه

    • نیازسنجی واکنشی

    • اولویت‌بندی و هدف گذاری

   • آموزش‌های مؤثر چگونه طراحی و اجرا می‌شوند؟

    • محتوا

    • روش‌های آموزش

    • رسانه آموزش

    • روش‌های افزایش کاربردی کردن مفاهیم آموخته شده

    • توجه به مجموع عوامل

   • سازمان‌ها چگونه می‌توانند کارایی و اثربخشی آموزش را مشخص کنند؟

    • هدف

    • پیامدها

    • طرح

    • نتایج

  • فصل دهم: توسعه و بالندگی کارکنان

   • چگونه توسعه استراتژیک کارکنان می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

   • توسعه استراتژیک کارکنان، چگونه امکان‌پذیر است؟

    • جهت‌گیری بازار کار داخل یا خارج

    • استراتژی تمایز یا رهبری هزینه

   • در دنیای امروز، مسیر پیشرفت شغلی (کارراهه) شبیه چیست؟

   • سازمان‌ها چگونه می‌توانند به توسعه و بالندگی کارکنان کمک کنند؟

    • آموزش‌های رسمی

    • ارزیابی و بازخورد

    • تجربیات کاری

    • روابط توسعه‌ای

    • سازمان‌ها چگونه می‌توانند فعالیت‌های توسعه کارکنان را یکپارچه سازند؟

     • مدل شایستگی

     • فرایند توسعه کارراهه

     • تکنولوژی

    • مهم‌ترین چالش‌های توسعه کارراهه کدامند؟

     • توجیه کارکنان جدید

     • کاهش فرسودگی کارکنان

     • کمک به کارکنان برای ایجاد تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی

     • داشتن نیروی کار متنوع

     • مدیریت مشاغل بین‌المللی

 • بخش ۴: انگیزش و مدیریت کارکنان

  • فصل یازدهم: ایجاد انگیزه بوسیله برنامه‌‌های پاداش

   • چگونه پرداخت استراتژیک می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

   • جبران خدمت و پرداخت استراتژیک، چگونه امکان‌پذیر است؟

    • جهت‌گیری بازار کار داخل یا خارج

    • استراتژی تمایز یا رهبری هزینه

    • هماهنگی جبران خدمت و پاداش با استراتژی‌های منابع انسانی

   • چگونه پاداش موجب انگیزه افراد می‌شود؟

    • نظریه‌های انگیزش

    • پیوند انگیزش با استراتژی

   • سطح پرداخت و پاداش چگونه تعیین می‌شود؟

    • بررسی‌های پرداخت

    • استراتژی‌های سطح پرداخت

    • پیوند سطح پرداخت و استراتژی

   • ساختار پرداخت چگونه تعیین ‌می‌شود؟

    • پرداخت مبتنی بر شغل

    • پرداخت مبتنی بر مهارت

    • پیوند ساختار پرداخت با استراتژی

  • فصل دوازدهم: طراحی بسته‌های مزایا و پاداش

   • چگونه بسته‌های استراتژیک پاداش می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

   • چگونه بسته‌های پاداش با استراتژی هماهنگ می‌شود؟

    • پاداش‌های احتمالی

    • مسیر دید

    • عناصر اصلی بسته‌های پاداش

   • رویکردهای رایج نسبت به پرداخت‌های مبنا چیست؟

   • رایج‌ترین طرح‌های مزایا کدامند؟

    • مزایای قانونی

    • مزایای اختیاری

    • برنامه‌های قابل انعطاف

   • متداول‌ترین مشوق‌های فردی کدامند؟

    • مشوق‌های قطعه کاری

    • حق‌العمل (کمیسیون)

    • افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی

    • جوایز

   • متداول‌ترین مشوق‌های گروهی و سازمانی کدامند؟

    • پاداش‌ها و مشوق‌های تیمی

    • طرح‌های سهیم شدن در دستاوردها

    • سهیم شدن در سود

    • حق تقدم خرید

   • تصمیمات استراتژیک چگونه بر بسته‌های پاداش تأثیر می‌گذارند؟

  • فصل سیزدهم: روابط مؤثر با کارکنان

   • چگونه روابط خوب با کارکنان می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

   • روابط استراتژیک کار، چگونه امکان‌پذیر است؟

   • سازمان‌های کارگری چگونه تکامل یافته‌اند؟

    • تأثیر قوانین دولتی

    • روندهای رایج در سازمان‌های کارگری

    • تفاوت‌های بین‌المللی در سازمان‌های کارگری

    • تأثیر اتحادیه‌های کارگری بر کارگران غیراتحادیه‌ای

   • کارگران چگونه عضو اتحادیه می‌شوند؟

    • سازماندهی اتحادیه

    • لغو پروانه انتخابات

    • عوامل مؤثر بر سازماندهی اتحادیه‌‌ها

   • در چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی چه اتفاقاتی می‌افتد؟

    • موضوع مذاکرات

    • تعطیلی کار

    • جو مذاکره

    • مذاکره مبتنی بر منافع

   • مراحل فرایند شکایت و دادخواهی چیست؟

    • رویه‌های شکایت

    • عوامل مؤثر بر فرایند دادخواهی و شکایت

    • میانجی‌گری شکایت

  • فصل چهاردهم: هماهنگی استراتژی‌ با عمل

   • چگونه هماهنگی فعالیت‌های منابع انسانی می‌تواند به اثربخشی سازمان کمک کند؟

   • دو روش اصلی هماهنگی استراتژیک کدامند؟

   • فعالیت‌های منابع انسانی چگونه با یکدیگر هماهنگ می‌شوند؟

    • بازار کار خارجی / استراتژی هزینه: هماهنگی برای نیروی‌های کار قراردادی

    • بازار کار داخلی / استراتژی هزینه: هماهنگی برای سربازان وفادار

    • بازار کار داخلی / استراتژی تمایز: هماهنگی برای متخصصان متعهد

    • بازار کار خارجی / استراتژی تمایز: هماهنگی برای پیمانکاران

   • سایر موضوعات منابع انسانی کدامند؟

    • تغییرات استراتژی‌های اصلی

    • منابع انسانی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی

    • نقش منابع انسانی در شرکت‌های کوچک

   • آینده منابع انسانی چگونه خواهد بود؟

    • چشم‌انداز سازمانی

    • چشم‌انداز متخصصان منابع انسانی

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب‌های مرتبط
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها-میر-محمد شکیبا مقدم

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی-نور علم-مرتضی عزتی

کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی-توتیا-کیوی-کامپنهود

کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
استعداد تحصیلی-کتابخانه فرهنگ-هادی مسیح خواه-محمد وکیلی

استعداد تحصیلی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب رفتار مصرف کننده -مهربان-لئون شیفمن-لزلی کانوک

کتاب رفتار مصرف کننده

۴۰۰,۰۰۰ ریال
استراتژی خوب استراتژی بد-آریانا قلم-ریچارد روملت

استراتژی خوب استراتژی بد

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت-صفار-مهدی الوانی-حسن دانایی فرد

کتاب نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

۱۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب نوپای ناب -پندار پارس-اریک ریز

کتاب نوپای ناب

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مبانی سازمان و مدیریت-مهربان-محمد مقیمی-مجید رمضان

مبانی سازمان و مدیریت

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت-سازمان مدیریت صنعتی-هارتلی

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب 2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی-نگاه دانش-دکتر عبدالحمید ابراهیمی-حسین جلیلیان

کتاب ۲۰۰۰ سوال چهارگزینه ای مدیریت بازاریابی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت کیفیت فراگیر جلد اول-رسا-مصطفی جعفری-حسین اصولی-حسام شهریاری

کتاب مدیریت کیفیت فراگیر جلد اول

۹۰,۰۰۰ ریال
کتاب رفتار سازمانی جلد سوم-پژوهشهای فرهنگی-رابینز

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1-سازمان مدیریت صنعتی-آرین قلی پور-عسل آغاز

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۱

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی رفتار سازمانی-پژوهشهای فرهنگی-رابینز

کتاب مبانی رفتار سازمانی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازار ها و نهادهای مالی-سمت-محمد شبانی

کتاب بازار ها و نهادهای مالی

۲۲۵,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما