مبانی رفتار سازمانی

قیمت:۱۷۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۶۰۰۲۰۴۰۳۸۱
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مبانی رفتار سازمانی ​ نوشته‌ی دکتر بهروز قاسمی مورد استفاده دانشجویان رشته‌ی مدیریت می باشد.لازم به ذکراست که این کتاب از انتشارات سپاهان می باشد.

فهرست کتاب مبانی رفتار سازمانی

 • سرآغاز

  • فصل اول: کلیات رفتار سازمانی

   • مقدمه

   • تعریف رفتارسازمانی

   • پایه‌های نظری رفتارسازمانی

   • طبقه بندی الگوهای رفتار سازمانی

   • ساختارکتاب

 • بخش اول: مدیریت رفتار فردی

  • فصل دوم: شخصیت

   • مقدمه

   • تعریف شخصیت

   • پایه‌های نظری شخصیت

   • مکاتب شخصیت

   • نظریه‌های شخصیت

   • نظریه‌های مکتب تیپ شناسی شخصیت    

   • نظریه‌های معاصرتیپ شناسی

   • نظریه‌های مکتب تحلیل عاملی شخصیت

   • نظریه‌های مکتب انسان گرایی شخصیت

   • نظریه مکتب شناختی

   • الگوهای تناسب شغل با شخصیت

   • کاربرد شخصیت در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل سوم: نگرش

   • مقدمه

   • تعریف نگرش

   • پایه‌های نظری نگرش

   • مکاتب تغییر نگرش

   • نظریه‌های تغییر نگرش

   • کاربرد نگرش در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل چهارم: ارزش

   • مقدمه

   • تعریف ارزش

   • پایه‌های نظری ارزش

   • نظریه‌های ارزش

   • کاربرد ارزش در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل پنجم: ادراک

   • مقدمه

   • تعریف ادراک

   • پایه‌های نظری ادراک

   • نظریه‌های ادراک

   • کاربرد ادراک در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل ششم: یادگیری

   • مقدمه

   • تعریف یادگیری

   • پایه‌های نظری یادگیری

   • مکاتب یادگیری

   • نظریه‌های یادگیری

   • کاربرد یادگیری درمدیریت رفتار سازمانی

  • فصل هفتم: انگیزش

   • مقدمه

   • تعریف انگیزش

   • پایه‌های نظری انگیزش

   • مکاتب انگیزش

   • نظریه‌های رفتاری و شناختی

   • نظریه‌های کلان انگیزش

   • کاربرد انگیزش در نظریات مدیریت

   • کاربرد انگیزش در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل هشتم: هیجان

   • مقدمه

   • تعریف هیجان

   • پایه‌های نظری هیجان

   • مکاتب هیجان

   • نظریه‌های هیجان

   • کاربرد هیجان در مدیریت رفتارسازمانی

  • فصل نهم: تصمیم گیری

   • مقدمه

   • تعریف تصمیم گیری

   • پایه‌های نظری تصمیم گیری

   • طبقه بندی انواع تصمیم گیری

   • نظریه‌های تصمیم گیری

   • کاربرد تصمیم گیری در مدیریت رفتارسازمانی

 • بخش دوم: مدیریت رفتار گروهی

  • فصل دهم: شناخت گروه

   • مقدمه

   • تعریف گروه

   • پایه‌های نظری گروه

   • کاربرد شناخت گروه در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل یازدهم: ارتباطات

   • مقدمه

   • تعریف ارتباطات

   • پایه‌های نظری ارتباطات

   • طیقه بندی فرایند ارتباطات

   • کاربرد ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل دوازدهم: رهبری

   • مقدمه

   • پایه‌های نظری رهبری

   • مکتب رهبری

   • مکتب اقتضایی

   • مکتب نوین رهبری

   • کاربرد رهبری در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل سیزدهم: قدرت

   • مقدمه

   • تعریف قدرت

   • پایه‌های نظری قدرت

   • طبقه بندی منابع قدرت

   • کاربرد قدرت درمدیریت رفتار سازمانی

  • فصل چهاردهم: سیاست

   • مقدمه

   • تعریف سیاست

   • پایه‌های نظری سیاست

   • کاربرد سیاست در مدیریت رفتارسازمانی

  • فصل پانزدهم: تعارض

   • مقدمه

   • تعریف تعارض

   • پایه‌های نظری تعارض

   • سیر تکوینی فرایند تعارض

   • مدیریت تعارض

   • مکاتب تعارض

   • کاربرد تعارض در مدیریت رفتار سازمانی

 • بخش سوم: مدیریت رفتار سیستم‌های سازمانی

  • فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی

   • مقدمه

   • تعریف فرهنگ سازمانی

   • پایه‌های نظری فرهنگ سازمانی

   • نظریه‌های فرهنگ سازمانی

   • کاربرد فرهنگ درمدیریت رفتار سازمانی

  • فصل هفدهم: منابع انسانی

   • مقدمه

   • تعریف مدیریت منابع انسانی

   • پایه‌های نظری مدیریت منابع انسانی

   • طبقه بندی فرایند مدیریت منابع انسانی

   • کاربرد منابع انسانی در مدیریت رفتارسازمانی

  • فصل هجدهم: استرس

   • مقدمه

   • تعریف استرس

   • پایه‌های نظری استرس

   • نظریه‌های استرس

   • کاربرد استرس درمدیریت رفتار سازمانی

  • فصل نوزدهم: ساختار

   • مقدمه

   • تعریف ساختار سازمانی

   • پایه‌های نظری ساختار سازمانی

   • اطلاعات مفهومی ساختار

   • مدل اقتضایی ساختار سازمانی

   • نظریه‌های ساختار سازمانی

   • کاربرد ساختار سازمانی در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل بیستم: تغییر سازمانی

   • مقدمه

   • تعریف تغییر سازمانی

   • پایه‌های نظری تغییر سازمانی

   • نظریه‌های تغییر سازمانی

   • کاربرد تغییر در مدیریت رفتار سازمانی

  • فصل بیست و یکم: بهبود سازمانی

   • مقدمه

   • تعریف بهبود سازمانی

   • پایه‌های نظری بهبود سازمانی

   • نظریه‌های بهبود سازمانی

   • کاربرد بهبود سازمانی در مدیریت رفتار سازمانی

کتاب‌های مرتبط
مدیریت در اسلام-پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-علی آقا پیروز-ابوطالب خدمتی-عباس شفیعی-محمود بهشتی نژاد

مدیریت در اسلام

۹۲,۰۰۰ ریال
کتاب زبان تخصصی مدیریت-نگاه دانش-محمدرضا ناصر زاده-یاشار دهدشتی

کتاب زبان تخصصی مدیریت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
سیاست های گردشگری کشورها-مهکامه-حمید ضرغام-علی اصغر شالبافیان

سیاست های گردشگری کشورها

۱۶۵,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا-دانشگاه آزاد اسلامی-هاوالدار

کتاب بازاریابی صنعتی کریشنا

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت استراتژیک مالی-مهکامه-روث بندر-کیت وارد

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
بازرگانی بین المللی-نگاه دانش-حسن اسماعیل پور

بازرگانی بین المللی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مدیریت مالی جلد دوم-سمت-پی.نوو

مدیریت مالی جلد دوم

۹۰,۰۰۰ ریال
کتاب کار آفرینی سازمانی از نظریه تا عمل -دانشگاه تهران-دکتر محمود احمد پور داریانی-دکتر آصف کریمی

کتاب کار آفرینی سازمانی از نظریه تا عمل

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مدیریت رفتار سازمانی-پژوهشهای فرهنگی-مسعود احمدی

مدیریت رفتار سازمانی

۱۳۰,۰۰۰ ریال
روش های تحقیق در علوم رفتاری-سخن-حسن پاشا شریفی-نسترن شریفی

روش های تحقیق در علوم رفتاری

۳۲۵,۰۰۰ ریال
کتاب بازار ها و نهادهای مالی-سمت-محمد شبانی

کتاب بازار ها و نهادهای مالی

۲۲۵,۰۰۰ ریال
برند سازی در بخش عمومی-فوژان-پائول تمپورال

برند سازی در بخش عمومی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
رفتار مصرف کننده-کتاب مهربان-جان موون-میشل مینور

رفتار مصرف کننده

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی-نگاه دانش-حسن اسماعیل پور

کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب اصول بازاریابی جلد دوم-آیلار-کاتلر-آرمسترانگ

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار-میر-

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

۳۲۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما