مدیریت سازمان های پیچیده از تئوری تا عمل

قیمت:۶۰۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۶۰۰۵۸۹۹۰۶۱
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

 (دیدگاه استراتژیک)

 • بخش یک :مقدمه ای بر سازمان و مدیریت
  • فصل۱: سازمان ها و اندیشه های مدیریت
   • اندیشه های مدیریت در عمل
   • چالش های جاری
    • جهانی شدن 
    • رقابت شدید
    • اخلاق وقابلیت پایداری
    • پاسخگویی سریع
    • محل کار دیجیتالی
    • تنوع نیروی کار
   • هدف این فصل
  • سازمان چیست؟
   • تعریف سازمان
   • از چند ملیتی تا غیرانتفاعی
   • اهمیت سازمان ها
  • ابعاد طراحی سازمان
   • ابعاد ساختاری
   • عوامل اقتضایی
   • بازدهی و اثر بخشی
  • سیر تکوین اندیشه های مدیریت
   • سوابق تاریخی
    • مکتب مدیریت علمی
    • اصول اداری
    • مکتب روابط انسانی
    • بوروکراسی انعطاف پذیر
   • نظریه اقتضاِ
  • ترکیب سازمان
   • انواع سازمان از نظر مینتزبرگ
   • هسته فنی
   • پشتیبانی فنی
   • پشتیبانی اداری
   • مدیریت
  • طرح های مکانیکی و ارگانیکی اندیشه های طراحی معاصر
   • سیستم های باز
   • تئوری آشوب
  • چارچوب کتاب
   • سطح تجزیه و تحلیل
   • طرح این کتاب
   • طرح هر فصل
 • بخش دوم: هدف سازمانی و طراحی ساختار
  • فصل۲:رهبری استراتژیک از طریق چشم انداز و رسالت اثر بخش
   • هدف این فصل
   • رهبری استراتژیک
   • نقش های رهبران
   • نقش های میان فردی
    • نقش های اطلاعاتی
    • نقش های تصمیم گیری
   • مجموعه مهارت های رهبر استراتژیک کار آمد: سطح پنجم سلسله مراتب
   • ویژگی های لازم برای مدیران عامل
    • تفاوت های شخصیتی
    • تفاوت های پیشینه و جمعیتی
    • قابلیت ها و اقداماتی 
   • عوامل موثر بر تیم اجرایی کار آمد
    • کار تیمی و تنوع نیروی کار
   • نقش رهبری استراتژیک، چشم انداز و رسالت
    • تعریف چشم انداز و ماموریت
    • عناطر چشم انداز و استراتژی
     • چشم انداز:استفاده ازجاه طلبی و ابهام
     • ماموریت:استفاده از ارزش های محوری
    • چرا بیانیه های چشم انداز و رسالت جانشینی برای استراتژی نیستند؟
    • هدف های باند مدت و کوتاه مدت
   • هدف استراتژیک و توازن استراتژیک
    • هدف استراتژیک
     • مصالحه،حق انتخاب و سایر تصمیمات
    • توازن استراتژیک
     • به کارگیری الماس استراتژی
   • تجزیه و تحلیل موکلان (یا ذی نفعان) استراتژیک
    • ذی نفعان و استراتژی
    • تعیین ذی نفعان
     • گام های تعیین ذی نفعان
   • اخلاقیات،سوگیری ها و تصمیم گیری استراتژیک
    • اخلاقیات و استراتژی
     • چرا سازمان ها در برابر تخلفات اخلاقی آسیب پذیرهستند؟
     • نقش حاکمیت صنفی(شرکتی)
    • تهدیدهایی بر تصمیم گیری عقلانی استراتژیک
     • تئوری هایی درباره خودمان
     • تئوری هایی درباره سایرافراد
     • تئوری هایی درباره جهان
  • فصل۳:استراتژی،طراحی سازمان و اثر بخشی
   • هدف این فصل
   • نقش استراتژی در طراحی سازمان
   • هدف سازمانی
   • هدف استراتژیک
   • رسالت
    • مزیت رقابتی
    • قابلیت محوری
   • هدف های عملیاتی
    • عملکرد کلی سازمان
    • هدف های منابع
    • هدف های بازار
    • هدف های توسعه کارکنان
    • هدف های بهره وری
    • هدف های نوآوری و تغییر
   • اهمیت هدف ها
   • چارچوبی برای انتخاب استراتژی و طراحی
    •  نیروهای رقابتی و استراتژی های پورتر
     • استراتژی متمایزسازی
     • استراتژی رهبری هزینه پائین
     • استراتژی تمرکز
    • طبقه بندی استراتژی از دیدگاه مایلز و اسنو
     • استراتژی آینده نگر
     • استراتژی مدافعان
     • استراتژی تحلیلگران
     • استراتژی منفعلان (واکنشگران)
   • چگونه استراتژی بر طراحی سازمانی اثر می گذارد
    • سایر عوامل اقتضایی موثر بر طراحی سازمان
   • ارزیابی اثر بخشی
    • تعاریف
    • درباره اثر بخشی چه کسی تصمیم می گیرد
   • چهار روش سنجش اثر بخشی
    • روش تامین هدف
     • شاخص ها
     • سودمندی
    • روش تامین منابع
     • شاخص ها
     • سودمندی
    •  فرآیند درونی
     • سودمندی
    • روش موکلان استراتژیک
     • شاخص ها
     • سودمندی
  • فصل۴: مبانی ساختار سازمانی
   • هدف این فصل
   • ساختار سازمان
   • دیدگاه سهیم شدن در اطلاعات از طریق ساختار
    • سهیم شدن در اطلاعات به صورت عمودی
     • ارجاع سلسله مراتبی
     • مقررات و برنامه ها
     • سیستم اطلاعات عمودی
    • سهیم شدن در اطلاعات به طورافقی
     • سیستم های اطلاعات
     • نقش رابط
     • نیرویهای کار
     • هماهنگ کننده ی تمام وقت
     • تیم ها
    • هماهنگی ارتباطی
   • شقوق مختلف طراحی سازمان
    • فعالیت های کاری لازم
    • روابط گزارش دهی
    • گروه بندی واحد ها
   • طراحی ساختارسازمانی بر حسب وظیفه،محصول و منطقه جغرافیایی
    • ساختار وظیفه ای با ارتباطات افقی
    • ساختاربخشی
    • ساختاربرحسب منطقه جغرافیایی
   • ساختارماتریسی
    • شرایط برای ماتریس
    • نقاط قوت و ضعف ساختارماتریسی
   • ساختارافقی
    • ویژگی های ساختار افقی
    • نقاط قوت و ضعف ساختارافقی
   • شبکه های مجازی و برون سپاری
    • چگونه به کارها ساختاربدهیم
    • نقاط قوت و ساختار شبکه ای مجازی
   • ساختار مختلط
   • کاربردهای طرح ساختاری
 • بخش سوم:عناصرطراحی سیستم باز
  • فصل۵: محیط بیرونی
   • هدف این فصل
   • محیط سازمان
    • محیط خاص 
    • محیط عام
    • محیط بین المللی
   • تغییرات محیط
    • بعد ساده یا پیچیده بودن محیط
    • بعد ثبات یا بی ثبات بودن محیط
    • چارچوبی برای ارزیابی محیط مطمئن
   • انطباق با محیط در حال تغییر
    • اضافه کردن مشاغل و واحدها
    • ایجاد رابطه با محیط
    • متمایز سازی و انسجام
    • فرآیندهای مدیریت مکانیکی در مقایسه با ارگانیکی
    • برنامه ریزی، پیش بینی و پاسخگویی
    • چارچوبی برای پاسخ گویی به تغییرات محیطی
   • وابستگی به منابع بیرونی
   • اثرگذاری برمنابع بیرونی
    • ایجاد روابط رسمی با سازمان ها
     • تملک
     • سرمایه گذاری مشترک
     • رابطه همکاری با ایفاکنندگان نقش های کلیدی
     • به کارگیری مدیران ارشد
     • استفاده از تبلیغات و روابط عمومی
    • کنترل بخش های کلیدی
     • تغییر قلمرو کسب و کار
     • فعالیت های سیاسی
     • عضویت در انجمن های تجاری
     • اجتناب از فعالیت های غیر قانونی
    • چارچوب منسجم رابطه ی سازمان و محیط
  • فصل۶:روابط بین سازمانی
   • هدف این فصل
   • سیستم های زیست محیطی سازمانی
    • آیا رقابت وجود ندارد؟
    • تغییر نقش مدیریت 
    • چارچوب بین سازمانی
   • وابستگی به منابع
    • روابط زنجیره عرصه
    • اعمال قدرت
   • شبکه های همکاری
    • چرا همکاری؟
    • از رقابت تا شراکت
   • بوم شناسی جمعیت سازمانی
    • موانع انطباق چه چیزهایی هستند؟
    • شکل سازمانی و دست یابی به پایگاه
    • فرآیند تغییر بوم شناسی جمعیت سازمانی
     • دگرگونی
     • انتخاب
     • بقا
    • استراتژی هایی برای ادامه حیات سازمان ها
    • فرآیند تغییر بوم شناسی جمعیت سازمانی
     • دگرگونی
   • نهادینه شدن
    • دیدگاه نهادی و طرح سازمانی
    • مشابهت نهادی
     • عوامل تقلیدی
     • عوامل اجباری
     • عوامل هنجاری
  • فصل۷: طراحی سازمان برای محیط بین المللی
   • هدف این فصل
   • ورود به عرصه جهانی
    • انگیزش برای گسترش جهانی
     • اقتصاد های مقیاس
     • اقتصاد های قلمرو
     • عوامل تولید با هزینه پایین
     • مراحل توسعه بین المللی
     • گسترش جهانی از طریق اتحاد های استراتژیک بین المللی
    • طراحی ساختار مناسب با استراتژی جهانی
     • استراتژی های جهانی در مقایسه با فرصت های محلی
     • بخش بین المللی
     • ساختارجهانی برحسب محصول
     • ساختار جهانی برحسب نواحی جغرافیایی
     • ساختارجهانی ماتریس
    • ایجاد قابلیت های جهانی
     • چالش های سازمانی جهانی
      • افزایش پیچیدگی و متمایز سازی
      • نیاز به انسجام
      • انتقال دانش و نوآوری
      • مکانیزم های هماهنگی جهانی
      • تیم های جهانی
      • برنامه ریزی دفتر مرکزی
      • توسعه نقش های هماهنگی
    • تفاوت های فرهنگی در هماهنگی و کنترل
     • سیستم های ارزشی ملی
     • چهار روش ملی برای هماهنگی و کنترل
     • کنترل متمرکز در شرکت های ژاپنی
     • سنت در شرکت های چینی
     • روش های غیر متمرکزبنگاه های اروپایی
     • هماهنگی و کنترل از طریق رسمیت در ایالات متحده
 • بخش چهارم:عناصر طراحی داخلی
  • فصل۸: تکنولوژی های تولیدی و خدماتی
   • هدف این فصل
   • تکنولوژی محوری تولیدی سازمان
    • استراتژی،تکنولوژی و عملکرد
   • کاربرد های معاصر تکنولوژی
    • کارخانه ی دیجیتالی
    • تولید ناب
    • عملکرد و کاربرد های ساختاری
   • تکنولوژی سازمان های خدماتی
    • بنگاه های خدماتی
     • جهت های جدید در خدمات
    • طراحی سازمان های خدماتی
   • تکنولوژی هسته غیر محوری(خدماتی)
    • تنوع
    • تحلیل پذیری
   • چارچوب گروه های تکنولوژی
   • طراحی واحد های سازمانی
   • وابستگی جریان کار در واحدها
    • انواع وابستگی
     • حداقل وابستگی
     • وابستگی متوالی
     • وابستگی متقابل
    • اولویت های ساختاری
    • کاربردهای ساختاری
   • تاثیر تکنولوژی بر طراحی شغل
    • طراحی شغل
    • سیستم های فنی - اجتماعی
  • فصل۹: استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای هماهنگی و کنترل
   • هدف این فصل
   • سیرتکامل تکنولوژی اطلاعات
   • اطلاعات برای تصمیم گیری و کنترل
    • سیستم های تصمیم گیری سازمانی
    • مدل کنترل بازخور
    • سیستم های کنترل مدیریت
   • سطح و تمرکز سیستم های کنترل
    • سطح سازمانی:سیستم های سنجش متوازن
    • در سطح دوایر: کنترل رفتار در مقایسه با کنترل ستادها
   • نگرش استراتژیک۱:تقویت هماهنگی کارکنان و بازدهی
    • مدیریت دانش
    • شبکه سازی اجتماعی
    • برنامه ریزی منابع سازمانی
   • نگرش استراتژیک۲:تقویت هماهنگی با شرکای بیرونی
    • ارتباط اطلاعاتی
    • روابط افقی
    • روابط با مشتریان
   • طراحی سازمان کسب و کار الکترونیکی
    • بخش کسب و کار الکترونیک مستقل
    • بخش کسب و کار الکترونیکی در داخل سازمان
    • طرح منسجم
   • تاثیر تکنولوژی اطلاعات برطرح سازمانی
  • فصل۱۰: اندازه،چرخه عمرو افول سازمانی
   • هدف این فصل
   • اندازه سازمان، آیا بزرگتر بهتر است؟
    • فشار برای رشد
    • ویژگی سازمان های بزرگ و کوچک
     • سازمان بزرگ
     • سازمان کوچک
     • ترکیبی از شرکت بزرگ و کوچک
   • چرخه عمر سازمان
    • مراحل توسعه چرخه عمر سازمان
     • ۱- مرحله کارآفرینی
     • ۲- مرحله همکاری
     • ۳- مرحله رسمی شدن
     • ۴- توسعه کار تیمی و همیاری
    • ویژگی های سازمانی در طول چرخه عمر
   • اندازه سازمان، بوروکراسی و کنترل
    • بوروکراسی چیست؟
    • اندازه سازمان و کنترل ساختاری
     • رسمیت و تمرکز
     • نسبیت های پرسنلی
    • بوروکراسی در جهان متغییر
     • سیستم های موقت سازمانی
     • سایر روش ها برای غلبه بربوروکراسی
    • بوروکراسی در مقایسه با سایر روش های کنترل
     • کنترل بوروکراتیک
     • کنترل بازار
     • کنترل طایفه ای
    • زوال سازمانی و کوچک شدن
     • تعریف زوال سازمانی و علل آن
     • مدل مراحل زوال
     • ساز و برگ کوچک شدن
 • بخش پنجم: مدیریت فرآیندهای پویا
  • فصل۱۱: فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی
   • هدف این فصل
   • فرهنگ سازمانی
    • فرهنگ چیست؟
    • فرهنگ و هدف آن
    • تفسیر فرهنگ
     • آداب و رسوم و مراسم بزرگداشت
     • حکایت و اسطوره ها
     • علایم و نشانه ها
     • ساختار سازمانی
     • روابط قدرت
     • سیستم های کنترل
   • طراحی سازمان و فرهنگ
    • فرهنگ انطباق پذیر
    • فرهنگ رسالتی
    • فرهنگ طایفه ای
    • فرهنگ بوروکراتیک
    • قوت فرهنگ و خرده فرهنگ های سازمانی
   • فرهنگ سازمانی،یادگیری و عملکرد ارزش های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی
    • منشاء اصلی اخلاقیات فردی
    • اخلاقیات مدیریتی
    • مسئولیت اجتماعی صنفی
    • چگونه رهبران فرهنگ و اخلاقیات را شکل می دهند
    • رهبری ارزش - محور
    • ساختار و سیستم های رسمی
     • ساختار
     • مکانیزم های افشاء سازی
     • منشوراخلاقیات
     • برنامه های آموزشی
   • فرهنگ سازمانی و اخلاقیات در محیط جهانی
  • فصل۱۲:مدیریت تحول و نوآوری
   • هدف این فصل
   • نقش استراتژیک تحول
    • انواع نوآوری و تحول
    • انواع تحول استراتژیک
   • عناصرتحول موفقیت آمیز
   • تغییر تکنولوژی
    • سازمان دو منظوره
    • روش هایی برای ترغیب تغییردرتکنولوژی
     • ساختارهای متغییر
     • واحدهای خلاق
     • تیم های مخاطره جو
     • کارآفرینی داخلی
     • تیم های همکاری
   • محصولات و خدمات جدید
    • میزان موفقیت محصولات جدید
    • دلایل موفقیت محصولات جدید
    • مدل های هماهنگی افقی
     • واحدهای تخصصی
     • مرز گستری
     • هماهنگی افقی
     • نوآوری باز
    • دست یابی به مزیت رقابتی،نیاز به سرعت
   • تغییر استراتژی و ساختار
    • تغییرات سازمانی با روش دوگانه
    • طراحی سازمان برای اجرای تغییرات اداری
   • تحول در فرهنگ
    •  عوامل موثر بر تغییر فرهنگ
    • تغییر فرهنگ از طریق بهبود سازمانی
     • مداخله در گروه های بزرگ
     • تیم سازی
     • فعالیت های بین سازمانی
   • استراتژی هایی برای اجرای تحول
    • رهبری تحول
    • موانع تحول
    • روش هایی برای اجرای تغییر
    • سایر روش ها برای غلبه بر مقاومت ها
  • فصل۱۳:فرآیندهای تصمیم گیری
   • هدف این فصل
   • انواع تصمیمات
   • تصمیم گیری فردی
    • نگرش عقلانی
     • اول - شناخت مساله
     • دوم - حل مساله
    • دیدگاه عقلایی محدود
     • محدودیت ها و مصالحه
     • نقش بصیرت و شهود
   • تصمیم گیری سازمانی
    • نگرش علم مدیریت
    • مدل رفتاری
    • مدل تصمیم گیری افزایشی
     • مرحله شناخت
     • مرحله توسعه راه حل ها
     • مرحله انتخاب
     • عوامل پویا
   • تصمیمات سازمانی و تحول
    • تطبیق مدل های افزایشی و رفتاری
    • مدل سطل زباله
     • هرج و مرج سازمان یافته
     • جریانی از رویدادها
     • نتایج
   • چارچوب اقتضایی تصمیم گیری
    • توافق درباره مساله
    • دانش فنی درباره راه حل ها
    • چارچوب اقتضایی
   • شرایط خاص تصمیم گیری
    • اشتباهات تصمیم گیری و یادگیری
    • سوگیری های شناختی
     • پای بندی به عمل گذشته
     • زبان گریزی
     • گروه اندیشی
    • غلبه بر سوگیری های شخصی
     • مدیریت مبتنی بر شواهد
     • ترغیب اختلال عقاید 
  • فصل۱۴: تعارض، قدرت و سیاست
   • هدف این فصل
   • تعارض بین واحدها در سازمان ها
    • منابع تعارض
     • ناسازگاری اهداف
     • متمایز سازی
     • وابستگی بین وظایف
    • مدل عقلایی در برابر مدل سیاسی
    • تاکتیک هایی برای افزایش همکاری
   • قدرت و سازمان ها
    • قدرت فردی و سازمانی
    • قدرت و اختیار
    • منشاء قدرت به شکل عمودی
     • مقام رسمی
     • منابع
     • کنترل اطلاعات و تصمیمات
     • استقرار در مرکزیت شبکه
   • قدرت توانمند سازی
    • منابع قدرت افقی
     • اقتضائات استراتژیک
     • منابع قدرت
   • فرآیند های سیاسی در سازمان ها
    • مفهوم سیاست
    • چه وقت فعالیت سیاسی به کارمی رود؟
   • استفاده از قدرت و سیاست های نرم
    • تاکتیک هایی برای افزایش قدرت
    • تاکتیک های سیاسی برای استفاده از قدرت
کتاب‌های مرتبط
کتاب اصول سرپرستی-ترمه-جمیله مدرسی

کتاب اصول سرپرستی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
تحقیقات بازار-مهربان-پال هاج-نایک هاج

تحقیقات بازار (یک راهنمای عملی)

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب رکن سوم بازار-دانش پژوهان جوان-محمد شعبانی

کتاب رکن سوم بازار

۱۳۰,۰۰۰ ریال
فنون مذاکره-نص-محمدرضا شعبانعلی

فنون مذاکره

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری-سمت-حبیب الله کشتکار ملکی

کتاب کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری

۱۰۵,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت بازاریابی صادرات-نشر بازرگانی-برانچ آلن

کتاب مدیریت بازاریابی صادرات

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه سازمان ها جلد اول-دانشگاه امام صادق-مکولی-دبرلی-جانسون

کتاب نظریه سازمان ها جلد اول

۱۷۵,۰۰۰ ریال
کتاب نگاهی نو به مدیریت صنعتی-نهردانش-وحید حدادی

کتاب نگاهی نو به مدیریت صنعتی

۶۷,۰۰۰ ریال
چالش های مدیریت در هزاره سوم-مدیران-کریس مورتی

چالش‌های مدیریت در هزاره سوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب رفتار سازمانی-مروارید-مورهد-گریفین

کتاب رفتار سازمانی

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مدیریت سرمایه گذاری-نگاه دانش-جونز

مدیریت سرمایه‌گذاری

۳۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین-دانشگاه تهران-احمد جعفر نژاد

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین

۳۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب استراتژی رقابتی-رسا-مایکل پورتر

کتاب استراتژی رقابتی

۲۴۸,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه اقتصاد خرد-نشر نی-گریگوری منکیو

کتاب نظریه اقتصاد خرد

۳۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب بانک آزمون GMAT-کتابخانه فرهنگ-هادی مسیح خواه-محمد وکیلی-آرش قوی پنجه

کتاب بانک آزمون GMAT

۳۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب ابتکار اجتماعی در بازاریابی-حکیم باشی-کاتلر-هسکیل-نانسی لی

کتاب ابتکار اجتماعی در بازاریابی

۹۵,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما