مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

قیمت:۳۲۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۹۵۵۰۶۵۷
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار توسط ناصر میرسپاسی تألیف شده و مورد استفاده دانشجویان مدیریت می‌باشد. این کتاب از انتشارات ترمه می‌باشد.

فهرست کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

 • فصل اول: کلیات

  • مقدمه

  • روند تاریخی مدیریت منابع انسانی و جهانی‌سازی

  • نگاهی به تحولات مدیریت منابع انسانی در ایران

  • سیر تحول تئوری‌های مدیریت و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت راهبردی (استراتژیک) و مکاتب آن

  • نگرش اقتضایی در انتخاب مکتب مناسب

  • مدیریت راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی

  • جهانی‌سازی و محیط برونسازمانی

  • بازار کار موازی (Dual Labor Market)

  • شاخص‌های بازار کار

  • گونه‌های مختلف بیکاری

  • بفرهنگ سازمانی در روند جهانیسازی

  • مراحل طراحی مدیریت راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی

  • ویژگی‌ها و فرایند طرح‌ریزی راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی

  • راهبردهای (استراتژی‌های) منابع انسانی

  • برنامه‌ریزی اجرایی (Action Plan)

  • تخصیص منابع (Resource Allocation)

  • ساختار سازمانی

  • انواع ساختار سازمانی رسمی

  • پرسش

  • ضرورت صدور مجوز حرف‌های مدیریت

  • ویژگی‌هایی که برای حرف‌های بودن یک حوزۀ شغلی لازم است

  • صدور مجوز حرف‌های برای مدیران منابع انسانی

  • مرکز کارشناسان برجسته (Center of exlence)

  • صدور مجوز برای مدیران کیفیت

 • فصل دوم: نظام جبران خدمت

  • مقدمه

  • تئوری‌های کلان (Macro Theories)

  • ۱- تئوری‌های مزد اجتماعی (Social Wage Theories)

  • ۲- تئوری‌های کنترل مزد (The Wave Control Theory)

  • ۳- تئوری‌های توجیهی نئوکلاسیک (The Justification Theory)

  • تئوری‌های خرد (Micro Theories)

  • تئوری‌های خرد - خرد (Micro - Micro Theory)

  • رویکرد فرهنگی نظریۀ مزد با نگرش به روند جهانیسازی

  • روش‌های متداول پرداخت کارانه

  • حقوق و دستمزد در ایران

  • حقوق و مزایا در بخش دولتی

  • جبران خدمت با نگرش به روند جهانیسازی

  • پرسش

  • ۱- طراحی مشاغل

  • ۲- تجزیه و تحلیل مشاغل (کارشکافی)

  • تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی

  • ۳- ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل

  • مرحلۀ اول: تنظیم آیین‌نامۀ امتیازات

  • مرحلۀ دوم: تنظیم مشخصات مشاغل

  • مرحلۀ سوم: اختصاص دادن امتیاز

  • مرحلۀ چهارم: تعیین نرخ حقوق

  • معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی

  • ۲- روش مقایسۀ عمل

  • معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش مقایسۀ عوامل

  • معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش طبقه‌بندی  

  • معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش درجه‌بندی

  • پرسش

 • فصل سوم: نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی

  • مقدمه

  • طرح‌ریزی (برنامه‌ریزی) منابع انسانی

  • پیش‌بینی تقاضا و عرضۀ منابع انسانی

  • ۱- روش‌های پیش‌بینی تقاضا

  • ارزیابی عملکرد طرح

  • مراحل ارزیابی و کنترل

  • محاسن استفاده از آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی

  • انتقاداتی که بر آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی وارد است

  • روایی یا صحت (Validity)

  • پایایی یا دقت (Reliability)

  • مقیاس اندازه‌گیری روایی و پایایی آزمون‌ها

  • آموزش مقدماتی ورود به سازمان

  • پرسش

  • تمرین - تنظیم آگهی استخدام

  • تمرین - تست شخصیت

 • فصل چهارم: نظام بهسازی منابع انسانی

  • مقدمه

  • قضیه‌ای برای تحلیل نظری

  • ۱- نظام جامع مدیریت عملکرد

  • ۲- جایگاه ارزیابی عملکرد در مدیریت عملکرد و نظریه‌های مرتبط با آن

  • موانع فنی و اجرایی

  • ۳- مدیریت عملکرد با نگرش به روند جهانیسازی

  • پرسش

  • الف - هدف‌های سازمانی

  • ب - هدف‌های کارکنان

  • ج - هدف‌های اجتماعی

  • فرایند یادگیری از تجربه

  • ویژگی‌های آموزش آزاد (Open Learning)

  • پرسش

  • بررسی مسائل آموزش در یک واحد تولیدی

  • پرسش تحلیلی

 • فصل پنجم: نظام نگه‌داری منابع انسانی

  • مقدمه

  • ۱- منافع سازمانی

  • ۲- منافع کارکنان سازمان

  • منافع اجتماعی

  • ۱- علل ایجاد سوانح و اندازه‌گیری میزان و شدت آن‌ها

  • ۲-اندازه‌گیری سوانح و محاسبۀ ضریب ضایعات

  • ۳-روش‌های پیشگیری

  • ایمنی کارکنان از راه دور

  • بهداشت و درمان

  • تربیت‌بدنی

  • پرسش

  • بررسی مشکلات ایمنی یک واحد تولیدی

  • بررسی مشکلات ایمنی یک واحد خدماتی

  • پرسش

  • بررسی مشکل سن بازنشستگی در یک مؤسسۀ بزرگ خصوصی

  • بررسی مشکل تورم منابع انسانی در سازمان‌های بزرگ

  • برنامه‌های رفاهی

  • اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگهداری منابع انسانی

  • پرسش

  • بررسی مشکل مسکن در یک واحد تولیدی

 • فصل ششم: نظام کاربردی منابع انسانی

  • مقدمه

  • نظام کاربردی منابع انسانی

  • پرسشنامۀ تعیین کیفیت زندگی کاری (QWL)

  • رهبری راهبردی (استراتژیک)

  • رهبری عملیاتی

  • رهبری اثربخش

  • سبک رهبری اثربخش از دیدگاه فیدلر

  • سبک رهبری اثربخش از دیدگاه هرسی و بلنچارد

  • رهبری اثربخش از دیدگاه هریسون

  • سبک رهبری اثربخش از دیدگاه ادیزس

  • سبک رهبری اثربخش در شرایط تغییر و تحول

  • گروه و روابط گروهی

  • پرسش

  • بررسی مشکلات مدیریتی و سازمانی و منابع انسانی یک شرکت هواپیمایی

  • تحلیلی در زمینه اثربخشی رهبری سازمانی

  • فرایند نظام ارتباطی

  • انواع شبکه‌های ارتباطی

  • نظریه‌های انگیزش

  • آثار تغییر ساختار سازمانی و کوچکسازی در انگیزه و تعهد سازمانی

  • فرهنگ و انگیزش یا نگرش به روند جهانیسازی

  • پرسش

  • ۱- جابجایی

  • ۲- برکناری از کار و عودت به کار

  • ۳- انضباط

  • پرسش

  • بررسی یک مورد انضباطی

 • فصل هفتم: نظام روابط کار

  • مقدمه

  • تئوری‌های روابط کار

  • تعاریف روابط کار

  • تجسم‌هایی از نظام روابط کار

  • روابط کار قبل از انقلاب صنعتی

  • روابط کار بعد از انقلاب صنعتی

  • جنبش‌های کارگری

  • تاریخچۀ روابط کار در ایران

  • شرایط محیط فرا سازمانی

  • پرسش

  • ۱- شرایط محیط درون‌سازمانی

  • ۲- فرایند تنظیم روابط کار

  • ۳- تنظیم روابط جمعی کار

  • ۴- چگونگی مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری داخل کارگاه

  • ۵- مزد به عنوان تنظیم‌کنندۀ روابط و کار

  • ۶- رعایت شرایط قانونی کار

  • ۷- تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار

  • ۸- رعایت تعهدات متقابل

  • ۹- آموزش

  • ۱۰- روابط انسانی به‌عنوان یک راه حل نهایی

  • پرسش

  • پیوست

  • منابع و مأخذ

کتاب‌های مرتبط
کتاب مدیریت استراتژیک اصول و شیوه های عمل-مبلغان-تامپسون-گمبل

کتاب مدیریت استراتژیک اصول و شیوه های عمل

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی مدرن-واژگان خرد-چندرا بوز

کتاب بازاریابی مدرن

۱۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم-سمت-عادل آذر-منصور مومنی

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت و رهبری آموزشی-نشر یسطرون-عباس خورشیدی

کتاب مدیریت و رهبری آموزشی

۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی اصول مفاهیم و کاربرد ها-دانشگاه علوم اقتصادی-حسن رنگریز

کتاب مدیریت منابع انسانی اصول مفاهیم و کاربرد ها

۲۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب تجزیه و تحلیل صورت ها مالی-نگاه دانش-رضا تهرانی

کتاب تجزیه و تحلیل صورت ها مالی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت مالی جلد اول-بورس-جواد افسرده-ابوالفضل شهرآبادی

کتاب مدیریت مالی جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت استراتژیک مالی-مهکامه-روث بندر-کیت وارد

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی الکترونیکی-فوژان-راب استوکز

کتاب بازاریابی الکترونیکی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم-سمت-راس-وسترفیلد-جردن

کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم

۲۹۰,۰۰۰ ریال
کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی-دانشگاه علامه طباطبایی-مهدی الوانی-فتاح شریف زاده

کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب ریاضیات عمومی-نگاه دانش-امید محمودیان

کتاب ریاضیات عمومی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب سیستم های خرید مدیریت انبارداری و توزیع-بیان-حبیب الله دعائی

کتاب سیستم های خرید مدیریت انبارداری و توزیع

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت اسلامی-پژوهشهای فرهنگی-مسعود احمدی

مدیریت اسلامی

۱۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازارهای پولی و مالی بین المللی-سمت-محمد شبانی

کتاب بازارهای پولی و مالی بین المللی

۱۷۵,۰۰۰ ریال
کتاب ایده عالی مستدام-آریانا قلم-چیپ هیث-دن هیث

کتاب ایده عالی مستدام

۲۶۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما