مدیریت تحول در سازمان

قیمت:۱۷۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۳۸۸۳۷۷۵
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مدیریت تحول در سازمان توسط دکتر سید مهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد ترجمه و نگارش شده و مورد استفاده دانشجویان مدیریت قرار می‌گیرد.

فهرست کتاب مدیریت تحول در سازمان

 • بخش اول: مقدمه‌ای بر تحول سازمان

  • فصل اول: آشنایی با حوزه تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • مروری اجمالی بر تحول سازمان

   • موضوعات اصلی کتاب

   • تغییر برنامه‌ریزی شده

   • تحول سازمان شیوه خاص رایزنی و مشاوره

   • مدل اقدام‌پژوهی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل دوم: تعاریف تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • تعاریف تحول سازمان

   • اصطلاحات مهم

  • فصل سوم: نقش ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها و باورها در تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • سیر تکاملی اندیشه مدیریت و سازمان

   • دیدگاه‌های اولیه نسبت به ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های تحول سازمان

   • کاربرد‌های ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها

   • یک بررسی در مورد ارزش‌ها

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

 • بخش دوم: نظریه و مدیریت تحول سازمان

  • فصل چهارم: مبانی تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • مدل‌ها و نظریه‌های تغییر برنامه‌ریزی شده

   • نظریه سیستم‌ها

   • مشارکت و توانمندسازی

   • تیم‌ها و کار تیمی

   • ساختار‌های موازی یادگیری

   • استراتژی هنجاری- بازآموزی تغییر

   • علم رفتاری کاربردی

   • اقدام‌پژوهی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل پنجم: مدیریت فرایند تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • تشخیص (شناخت)

   • تشخیص (شناخت) سیستم، واحد‌های فرعی و فرایند‌ها

   • مدل شش بخشی ویس بورد

   • موج سوم مشاوره

   • اقدام عملی: برنامه‌های ماهیت برنامه‌های ایجاد تغییر

   • ماهیت برنامه‌های ایجاد تغییر

   • تجزیه و تحلیل تفاوت‌ها

   • مدیریت برنامه تحول

   • مراحل برنامه‌های تحول سازمان

   • مدلی برای مدیریت تغییر

   • ایجاد ساختار‌های موازی

   • خلاصه موضوعات مربوط به مدیریت برنامه

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل ششم: اقدام‌پژوهی و تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • اقدام‌پژوهی و تحول سازمان

   • اقدام‌پژوهی به عنوان یک فرایند و یک رویکرد

   • تاریخچه و ارزش‌های اقدام‌پژوهی

   • نمونه‌هایی از اقدام‌پژوهی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

 • بخش سوم: برنامه‌های ایجاد تغییر

  • فصل هفتم: برنامه‌های ایجاد تغییر: مروری اجمالی

   • اهداف فصل

   • تأملی بر برنامه‌های ایجاد تغییر

   • طبقه‌بندی برنامه‌های تغییر

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل هشتم: برنامه‌های ایجاد تغییر در تیم‌ها

   • اهداف فصل

   • تیم‌ها و گروه‌های کاری: واحد‌های استراتژیک سازمان

   • ویژگی‌های یک تیم اثر بخش

   • برنامه‌های ایجاد تغییر کلی در تیم‌ها

   • جلسه تشخیصی گروه رسمی

   • جلسات تیم‌سازی گروه رسمی

   • برنامه ایجاد تغییر از طریق مشاوره در فرایند

   • رویکرد گشتالت به تیم‌سازی

   • فنون و عملیات مورد استفاده در تیم‌سازی

   • فن تجزیه و تحلیل نقش

   • روش وابستگی متقابل

   • فن مذاکره نقش

   • نمودار مسئولیت

   • طراحی چشم‌انداز آینده

   • تجزیه و تحلیل میدان نیرو

   • نظریه نهایی در باب کار تیمی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل نهم: برنامه‌های ایجاد تغییر بین گروهی و میانجی‌گری شخص ثالث

   • اهداف فصل

   • برنامه‌های ایجاد تغییر بین گروهی

   • برنامه‌های میانجی‌گری شخص ثالث

   • برنامه‌های ایجاد تغییر با استفاده از شفاف کردن مواضع سازمان

   • شریک گزینی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل دهم: برنامه‌های ایجاد تغییر جامع

   • اهداف فصل

   • گردهمایی عمومی

   • همایش‌های جستجوی آینده

   • جلسه رویارویی بک هارد

   • فعالیت‌های مدیریت استراتژیک

   • بررسی بازخورد

   • سیستم‌های یک تا چهار لیکرت

   • شبکه تحول سازمان

   • تجزیه و تحلیل فرهنگی شاین

   • تحول بین سازمانی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل یازدهم: برنامه‌های ایجاد تغییر ساختاری

   • اهداف فصل

   • سیستم‌های اجتماعی - فنی

   • تیم‌های خودگردان: مسائل و مشکلات اجرایی

   • طراحی مجدد شغل

   • مدیریت بر مبنای هدف

   • برنامه‌های حلقه کنترل کیفیت

   • برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

   • ساختار‌های موازی یادگیری

   • محیط فیزیکی کار و تحول سازمان

   • مدیریت کیفیت جامع

   • باز مهندسی

   • تغییر در سیستم‌های بزرگ و تحول سازمان

   • خلاصه ویژگی‌هایی از برنامه‌های ایجاد تغییر ساختاری

   • اصطلاحات مهم

  • فصل دوازدهم: برنامه‌های آموزشی

   • اهداف فصل

   • آموزش حساسیت (گروه T)

   • الگوسازی رفتار

   • برنامه‌ریزی زندگی و کارراهه

   • ارکان کارراهه

   • روش اهداف زندگی

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل سیزدهم: روابط مشاور - متقاضی تحول

   • اهداف فصل

   • ورود مشاور به سازمان و انعقاد قرارداد

   • تعریف سیستم متقاضی تحول

   • اعتماد به مشاور و متقاضی تحول

   • ماهیت تخصص مشاور

   • تشخیص و برنامه‌های تغییر مناسب

   • میزان و عمق مداخله

   • مشاور به عنوان یک الگو

   • تیم مشاوران به مثابه مینیاتوری از سازمان مطلوب

   • اقدام‌پژوهی و فرایند تحول سازمان

   • معیار‌های اخلاقی در تحول سازمان

   • نتایج تحول سازمان برای متقاضی تحول

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل چهاردم: ابعاد سیستمی برنامه‌های تحول سازمانی

   • اهداف فصل

   • مشارکت و رهبری منابع انسانی

   • مقاومت در برابر تغییر

   • رهبری و سبک رهبری

   • آموزش و توسعه مهارت‌های مشاوره

   • پرداخت‌ها

   • بازخورد

   • به کارگماری و بهسازی مسیر شغلی

   • انتخاب

   • آشنایی با سازمان و جذب

   • پیشرفت و بهسازی مسیر شغلی

   • اخراج‌های موقت و بحران‌های دیگر

   • عدالت سازمانی

   • هزینه‌های مالی و نیاز به مهارت در سازمان

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل پانزدهم: قدرت، سیاست و تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • تعریف قدرت

   • صور دوگانه قدرت

   • نظریه‌هایی در باب منابع اجتماعی قدرت

   • تعریف سیاست سازمانی

   • چارچوبی برای تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست

   • نقش قدرت و سیاست در اقدامات تحول سازمان

   • ماهیت تحول سازمان در رابطه با قدرت و سیاست

   • فعالیت در یک محیط سیاسی

   • کسب مهارت‌های قدرت و به کارگیری آن‌ها

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل شانزدهم: پژوهش‌ها در مورد تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • ارزیابی اثرات تحول سازمان: برخی از مسائل و مشکلات

   • مسائل و مشکلات در خصوص تعاریف و مفاهیم

   • مسائل و مشکلات روایی درونی

   • مسائل و مشکلات روایی بیرونی

   • مسائل و مشکلات فقدان نظریه

   • مسائل و مشکلات سنجش تغییر نگرش

   • مسائل و مشکلات علم عادی

   • نتیجه

   • پیشرفت‌های مثبت در پژوهش تحول سازمان

   • آیا تحول سازمان کاربرد دارد؟

   • فن تجزیه و تحلیل جامع (فرا تحلیل)

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

  • فصل هفدهم: آینده و تحول سازمان

   • اهداف فصل

   • محیط متحول

   • نقاط قوت بنیادی تحول سازمان

   • آینده تحول سازمان

   • رهبری و ارزش‌ها

   • دانش تحول سازمان

   • آموزش تحول سازمان

   • ماهیت میان‌رشته‌ای تحول سازمان

   • یکپارچگی در عمل

   • کشف مجدد و ثبت سوابق

   • خلاصه

   • اصطلاحات مهم

 

 

کتاب‌های مرتبط
مدیریت تکنولوژی-رسا-هانس ثامهاین

مدیریت تکنولوژی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
اقتصاد خرد و کلان-مدرسان شریف-غلام حسین خورشیدی-حسین امیر رحیمی-حمید بختیاری

اقتصاد خرد و کلان

۳۲۰,۰۰۰ ریال
مدیریت تولید-خاتون-حمید داود پور

مدیریت تولید

۱۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب مستند سازی -آها-راحله انوری-فاطمه شهرابی فراهانی

کتاب مستند سازی

۶۵,۰۰۰ ریال
گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی-کتابخانه فرهنگ-مهرداد پرچ-مظاهر یوسفی امیری-حسین ایمانی

گفتارهایی در مدیریت رفتار سازمانی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مدل کسب و کار شما-آریانا قلم-تیم کلارک-الکساندر استروالدر

مدل کسب و کار شما

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین-دانشگاه تهران-احمد جعفر نژاد

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین

۳۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازرگانی بین الملل-دانشگاه تهران-محمد حقیقی

کتاب بازرگانی بین الملل

۱۶۰,۰۰۰ ریال
بازاریابی و مدیریت بازار-شهرآشوب-کامل کمالی-محمدرضا دادخواه

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۱۰,۰۰۰ ریال
مبانی رفتار سازمانی-سپاهان-بهروز قاسمی

مبانی رفتار سازمانی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب اصول فنون و هنرمذاکره با نگرش بازار ایران-بازاریابی-پروفسور مسعود حیدری-محمد حسین غوثی-پرویز درگی

کتاب اصول فنون و هنرمذاکره با نگرش بازار ایران

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی-نگاه دانش-سید رضا سید جوادین

کتاب برنامه ریزی نیروی انسانی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
برند سازی در بخش عمومی-فوژان-پائول تمپورال

برند سازی در بخش عمومی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی-صفار-ساباتیه

کتاب نظریه های فرآیند خط مشی عمومی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری-ساوالان-رمضان حسن زاده

کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

۲۰۰,۰۰۰ ریال
سازمان ها و سازماندهی-مروارید-اسکات-دیویس

سازمان ها و سازماندهی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما