کتاب مبانی رفتار سازمانی

کتاب مبانی رفتار سازمانی
قیمت:۳۲۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۶۴۶۲۶۹۲۶۵۱
نویسنده: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مبانی رفتار سازمانی توسط دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی ترجمه شده است و مورد استفاده دانشجویان مدیریت قرار می‌گیرد.

فهرست کتاب مبانی رفتار سازمانی 

 • فصل اول: پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

  • رشته رفتار سازمانی

   • ارائه تعریفی از رفتار سازمانی

   • نقش رشته های علمی

  • هدف های رفتار سازمانی

   • توجیه

   • پیش بینی

   • بهبود کیفیت و بازدهی

   • بهبود مهارت افراد

   • نیروی کار گوناگون

   • واکنش در برابر جهانی شدن سازمان

   • تفویض اختیار

   • نوآوری و ایجاد تغییر

   • سازش با پدیده ای به نام ((تغییرات سرسام آور))

   • کم شدن وفاداری کارکنان

   • نیروی کار دوگانه

   • بهبود رفتار، از نظر اخلاقی  

  • طرح کتاب

 • فصل دوم: رفتار سازمانی در سطح جهانی

  • به دهکده جهانی خوش آمدید

   • کشورهای چندملیتی

   • قراردادهای همکاری منطقه ای

  • رویارویی با مسایل بین المللی

   • کوته نظری

   • خارجیها در آمریکا

  • پرسش معقول: آیا فرهنگهای ملی همگرایی بیشتری پیدا می کنند؟

  • ارزیابی تفاوت بین کشورها

   • تحقیق کلاکهان و استرادبک

   • تحقیق هاف استد

  • رفتار سازمانی در سطح جهانی

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل سوم: مبانی رفتار فرد

  • نگرش

   • رضایت شغلی  

   • افراد می کوشند تا ناهمسانی بین رفتار و نگرش خود را از بین ببرند

   • رابطه ی بین نگرش و رفتار

  • شخصیت

   • شاخص مایرز-بریگز

   • الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی

   • سایر ویژگیهای شخصیتی

   • تناسب شخصیت با شغل

  • ادراک

   • عواملی که بر ادراک اثر می گذارند

   • تئوری اسنادی

   • جمع بندیهای مکرر به هنگام قضاوت درباره ی دیگران

  • یادگیری

  • نکات کاربردی برای مدیران

   • نگرش

   • شخصیت

   • ادراک

   • یادگیری

 • فصل چهارم: مفاهیم اصلی انگیزش

  • انگیزش چیست؟

  • نخستین نظریه های انگیزشی

   • نظریه ی سلسله مراتب نیازها

   • تئوری X و تئوری Y

   • تئوری بهداشت-انگیزش

  • تئوری های نوین انگیزش

   • تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه

   • نظریه تعیین هدف

   • تئوری تقویت رفتار

   • نظریه ی برابری

   • نظریه انتظار

  • فراموش نکنید: تئوری های انگیزش در محدوده فرهنگی قرار دارند!

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل پنجم: انگیزش: از مفاهیم تا کاربرد

  • مدیریت مبتنی بر هدف

   • مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟

   • رابطه ی بین مدیریت مبتنی برهدف و نظریه ی تعیین هدف

   • مدیریت مبتنی برهدف درمرحله ی عمل  

  • تعدیل رفتار

   • تعدیل رفتار در رفتار سازمانی چیست؟

   • رابطه ی بین تعدیل رفتار و تئوری تقویت رفتار

   • تعدیل رفتار در مرحله ی عمل

  • مشارکت کارکنان

   • مشارکت کارکنان چیست؟

   • نمونه هایی از برنامه های مشارکت کارکنان

   • شرکت کارکنان در مرحله ی عمل

  • برنامه هایی در زمینه ی پرداخت متغییر

   • برنامه های مبتنی برحقوق متغییر چیست؟

   • تئوری انتظار و برنامه مبتنی بر پرداخت دستمزد متغییر

   • برنامه های مبتنی بر دستمزد متغییر،درمرحله ی عمل

  • پرداخت براساس مهارت

   • برنامه پرداخت براساس مهارت چیست؟

   • پرداخت براساس مهارت و تئوری های انگیزش

   • برنامه پرداخت براساس مهارت،در مرحله ی عمل

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل ششم: تصمیم گیری فردی

  • چگونه باید تصمیم گرفت؟

   • تصمیم معقول (بخردانه)

   • خلاقیت در تصمیم گیری

  • در سازمان تصمیمات واقعی چگونه گرفته می شوند؟

   • روش بخردانه ی محدود

   • قضاوت شهودی

   • شناسایی مساله

   • ارائه راه حلها

   • انتخاب راه حل

   • تفاوتهای فردی

   • محدودیتهای سازمانی

   • اختلاف فرهنگی

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل هفتم: مبنای رفتار گروه

  • ارائه ی تعریفی از گروه

  • مفاهیم اصلی گروه

   • نقش

   • هنجارها

   • انسجام

   • اندازه یا بزرگی گروه

   • ترکیب گروه

   • مقام فردی

  • تصمیم گیری گروه

   • همرنگ جماعت شدن و از گروه بریدن

   • بهترین روش در تصمیم گیری گروهی

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل هشتم: شناخت تیم

  • چرا تیم شهرت زیادی یافته است؟

  • تفاوت تیم با گروه: تفاوت در چیست؟

  • انواع تیم

   • تیم حل کننده ی مساله

   • تیم های خودگردان

   • تیم های متخصص (تیم های چند وظیفه ای)

  • رابطه ی تیم و گروه: خلق تیم هایی با عملکرد عالی

   • اندازه یا بزرگی تیم کاری

   • توانایی اعضا

   • تخصیص نقش و بهبود مهارتها

   • تعهد به هدف مشترک

   • تعیین هدفهای خاص

   • رهبری و ساختار

   • نقصان پذیری تیم و حساب پس دهی

   • ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

   • اعتماد متقابل

  • تبدیل افراد به (عضو)  تیم

   • چالش

   • پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل نهم: ارتباطات

  • نقش ارتباطات

  • فرایند ارتباطات

  • مسیر ارتباطات

  • مسیر رو به پایین

  • ارتباطات رو به بالا

  • ارتباطات در سطح افقی

 • راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط

  • ارتباطات گفتاری و نوشتاری

  • پیامهای نه چندان روشن: ارتباطات غیر گفتاری

 • شبکه های ارتباطاتی

  • گروههای کوچک و رسمی

  • شبکه ارتباطی در گروههای غیررسمی

 • موانعی که بر سر راه ارتباطات اثربخش قرار دارد

  • از صافی گذرانیدن اطلاعات

  • ویژگیهای شخصی

  • جنسیت

  • عواطف

  • زبان

  • ارتباطات غیرگفتاری

 • ارتباطات بین فرهنگها

 • نکات کاربردی برای مدیران

  • از نتیجه های بازخورد شده استفاده کنید

  • زبان ساده

  • گوش دادن

  • کنترل احساسات

  • به ارتباطات غیرگفتاری توجه کنید

  • استفاده از شایعات

 • فصل دهم: رهبری

  • رهبری چیست؟

  • تئوری های رهبری

  • تئوری های شخصیتی

  • تئوری های رفتاری

   • تحقیقات دانشگاه اوهایو

   • تحقیقات دانشگاه میشیگان

   • شبکه مدیریت

   • خلاصه ای از تئوری های رهبری

  • تئوری های اقتضایی

   • الگوی فیدلر

   • تئوری مسیر-هدف

   • الگوی رهبری مشارکتی

   • آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند؟

  • تئوری های شخصیتی: رهبر فره مند

  • آخرین دیدگاه: آیا رهبری موثر است!

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل یازدهم: قدرت و سیاست  

  • تعریفی از قدرت

  • مقایسه ی رهبری با قدرت

  • پایگاههای قدرت

   • قدرت مبتنی بر زور

   • قدرت مبتنی بر پاداش

   • قدرت قانونی

   • قدرت مبتنی بر تخصص

   • قدرت مرجع

  • وابستگی:کلید درک قدرت

   • اصل کلی

   • عواملی که موجب وابستگی می شوند

  • قدرت در گروه: ائتلاف

  • سیاست: قدرت درعمل

   • تعریف ((رفتار سیاسی))

   • اهمیت دیدگاه سیاسی

   • عمواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند

   • تسخیر احساسات

   • اصول اخلاقی و رفتار سیاسی

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل دوازدهم: تعارض و مذاکره

  • ارائه تعریفی از تعارض

  • سیر تکاملی اندیشه ی تعارض

   • دیدگاه سنتی

   • دیدگاه روابط انسانی

   • دیدگاه تعامل

  • تعارض: سازنده و مخرب

  • فرایند تعارض

   • مرحله ی یک: مخالفتهای بالقوه

   • مرحله ی دو: بروز تعارض

   • مرحله ی سه: رفتار

   • مرحله ی چهار: نتایج

  • مذاکره یا چانه زدن

   • استراتژی مذاکره

   • مساله هایی که در فرایند مذاکره مطرح است

  • نکات کاربردی برای مدیران

   • حل مساله ی تعارض

 • فصل سیزدهم: ساختار سازمانی

  • ساختار سازمانی چیست؟

   • تقسیم کار

   • گروه بندی کارها (تشکیل دوایر سازمانی)

   • زنجیره فرماندهی

   • حوزه ی کنترل

   • تمرکز و عدم تمرکز

   • رسمی بودن

  • طرح های سازمانی

   • ساختارساده

   • دیوانسالاری (بوروکراسی)

   • ساختار ماتریسی

  • راههای جدید

   • ساختار تیمی

   • سازمانهای مجازی

   • سازمانهای بدون مرز

  • چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟

   • استراتژی

   • اندازه سازمان

   • تکنولوژی

   • نامطمئن بودن محیط

  • ساختار سازمانی و رفتار کارکنان

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل چهاردهم: تکنولوژی و طرح ریزی شغل

  • تکنولوژی در سازمان

   • مدیریت کیفیت کامل

   • بازسازی فرایندکار

   • سیستم تولید انعطاف پذیر

   • منسوخ شدن مهارتها

  • طرح ریزی شغل

   • تئوری هایی در زمینه ی ویژگیهای کار

   • طرح ریزی مجدد شغل

   • تغییر دادن دیدگاهی که ما به کارها نگاه می کنیم

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل پانزدهم: ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

  • ارزیابی عملکرد

   • هدف از ارزیابی عملکرد

   • ارزیابی عملکرد و انگیزش

   • چه چیزی را ارزیابی می کنند؟

   • چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند؟

   • شیوه های ارزیابی عملکرد

   • مسائل بالقوه

   • راه حل

   • بازخور نمودن نتیجه ی عملکرد را فراموش نکنید

   • ارزیابی عملکرد تیم

   • ارزیابی عملکرد در سطح جهانی

  • سیستم پاداش

   • عوامل تعیین کننده ی پاداش

   • نوع پاداش

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل شانزدهم: فرهنگ سازمانی

  • تعریف فرهنگ سازمانی

   • فرهنگ یک واژه ی توصیفی است

   • آیا سازمانها فرهنگهای همانندی دارند؟

   • تفاوت فرهنگهای قوی با ضعیف

  • فرهنگ چه می کند؟

   • نقش فرهنگ

   • فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی

  • ایجاد و حفظ فرهنگ

   • شیوه ی پیدایش یک فرهنگ

   • زنده نگه داشتن یک فرهنگ

   • خلاصه: شیوه ی شکل گیری فرهنگها

  • شیوه ی فراگیری فرهنگ

   • داستان

   • آداب و رسوم

   • امتیازات ویژه

   • زبان رمز

  • آیا فرهنگ سازمانی می تواند فرهنگ ملی را تحت الشعاع قرار دهد؟

  • فرهنگ سازمانی و تفاوتهای فردی

  • نکات کاربردی برای مدیران

 • فصل هفدهم: تغییر و بهبود سازمانی

  • نیروهایی که باعث تغییر می شوند

  • تغییرات برنامه ریزی شده

  • دو دیدگاه

   • آبهای آرام

   • آبهای کف آلود

   • ادغام دو دیدگاه در یکدیگر

  • مقاومت در برابر پدیده ی تغییر

   • مقاومتهای فردی

   • مقاومت سازمانی

   • غلبه برعوامل مقاوم

  • پدیده ی تغییر و بهبود سازمانی

   • روش های ساختاری

   • برنامه های مبتنی بر کار و تکنولوژی

   • برنامه های مبتنی بر رفتارها و نگرشها

  • مسائل جدید در تغییر سازمانی

   • تنش یا فشار روانی

   • تشویق به نوآوری

  • نکات کاربردی برای مدیران

  • گفتارپایانی

  • یادداشتها

  • واژه نامه ی فارسی-انگلیسی

  • واژه نامه ی انگلیسی-فارسی

  • نمایه

برای خرید کتاب مبانی رفتار سازمانی  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب‌های مرتبط
کتاب رفتار سازمانی جلد سوم-پژوهشهای فرهنگی-رابینز

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی-سمت-سید مهدی الوانی

کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۱۵,۰۰۰ ریال
مدیریت اسلامی-بوستان کتاب-محمد حسن نبوی

مدیریت اسلامی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادیم های جدید-مرکز آموزش علمی کاربردی-سلیمان ایران زاده

کتاب مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادیم های جدید

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش های تحقیق در مدیریت-عابد-احمدرضا سنجری

کتاب روش های تحقیق در مدیریت

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب اخلاق حرفه ای-آها-ملیحه عنابستانی-مهدی سعیدی کیا

کتاب اخلاق حرفه ای

۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب نقشه استراتژی-آریانا قلم-رابرت کاپلان-دیوید نورتون

کتاب نقشه استراتژی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
تحلیل آماری پیشرفته-هستان-ایرج ابراهیمی-جمشید صالحی

تحلیل آماری پیشرفته

۱۶۰,۰۰۰ ریال
مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها-میر-محمد شکیبا مقدم

مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری-آیلار-شارپ-الکساندر-بیلی

کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت دولتی نوین-مروارید-آون هیوز

کتاب مدیریت دولتی نوین

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب مروری جامع بر حسابرسی-نگاه دانش-نوروش-مهرانی-کرمی-شهبازی

کتاب مروری جامع بر حسابرسی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی-سمت-رضا طهماسبی

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی مدیریت-مدیران-مهدی ایران نژاد

کتاب مبانی مدیریت

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مباحث مدیریت بازاریابی با نگرش بازار در ایران -بازاریابی-پرویز درگی

کتاب مباحث مدیریت بازاریابی با نگرش بازار در ایران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM -نیاز دانش-آسیه ناظمی-فاطمه گرجی

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۹۵,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما