کتاب مبانی سازمان و مدیریت

کتاب مبانی سازمان و مدیریت
قیمت:۲۹۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۶۰۰۶۷۵۷۳۲۲
نویسنده: 
ناشر: 
۵
میانگین: ۵ (۱ vote)

کتاب مبانی سازمان و مدیریت محمد مقیمی بعنوان منبع دکتری رشته مدیریت معرفی شده و نیز برای دوره های کارشناسی کاربرد دارد

فهرست کتاب مبانی سازمان و مدیریت:

 • بخش اول:کلیات سازمان و مدیریت
  • فصل اول:آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت
   • سازمان چیست؟
   • فلسفه وجودی سازمانها
   • سازمان بعنوان موجودیتی هدفدار
   • نوع شناسی سازمانها
   • مدیریت چیست؟
   • تعاریف مدیریت
   • تمایز بین اداره امور و مدیریت
   • مدیریت بعنوان علم،هنر یا حرفه؟
   • سطوح مدیریت
   • ارتباط سطوح مدیریت با وظایف مدیریت
   • مدیران چکار میکنند؟
   • مهارتهای مدیریت
   • شایستگی های مدیریت
  • فصل دوم:سیر تکامل نظریه ها و مکاتب مدیریت
   • مدیریت در تمدن های باستان
   • تمدن خاور نزدیک و ایران
   • تمدن خاور دور
   • تمدن یونان باستان
   • تمدن مصر باستان
   • تمدن روم
   • مدیریت در عصر انقلاب صنعتی
   • سیر تکامل نظریه های مدیریت در عصر مدیریت علمی
   • مکتب کلاسیک
   • نهضت مدیریت علمی
   • رویکرد اداری به مدیریت
   • بوروکراسی
   • مفروضات نظریه های مکتب کلاسیک
   • مرحله گذر از مکتب کلاسیک به مکتب روابط انسانی
   • مکتب رفتاری
   • نهضت روابط انسانی
   • رویکرد منابع انسانی
   • رویکرد علوم اجتماعی
   • مکتب کمی یا علم مدیریت
   • مکتب سیستم ها
   • مکتب مدیریت اقتضایی
   • نظریه های جدید سازمان و مدیریت
  • فصل سوم:زمینه ها و بستر های مدیریت
   • مدیریت و محیط
   • نظریه سازمان و محیط
   • مدیریت،فرهنگ و اخلاقیات
   • فرهنگ درسطح ملی
   • فرهنگ در سطح سازمانی
   • اخلاق سازمانی و حرفه ای
   • مدیریت تنوع و تغییر
   • محیط و کارآفرینی
 • بخش دوم:برنامه ریزی
  • فصل چهارم:تصمیم گیری
   • فرایند تصمیم گیری
   • مرحله اول:شناسایی و هویت یابی مساله
   • مرحله دوم:ایجاد گزینه های حل مساله
   • مرحله سوم:انتخاب راه حل
   • مرحله چهارم:اجرا و ارزیابی راه حل
   • سبک های تصمیم گیری
   • اطلاعات، ماده اولیه تصمیم گیری
   • مدل های تصمیم گیری
   • تصمیم گیری گروهی و فنون آن
   • فنون کمی تصمیم گیری 
   • سو گیری ها و خطاها در تصمیم گیری
   • خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری
  • فصل پنجم:مبانی برنامه ریزی
   • برنامه ریزی و پیش بینی
   • اهداف برنامه ریزی
   • فرایند برنامه ریزی
   • اصول برنامه ریزی
   • هدف گذاری
   • موانع برنامه ریزی
   • انواع برنامه ریزی
   • برنامه های استراتژیک
   • برنامه های تاکتیکی
   • برنامه های عملیاتی
   • انواع نگرشها به برنامه ریزی
   • نگرشهای سنتی به برنامه ریزی
   • برنامه ریزی برای محیط متلاطم
   • نگرش عملکرد متمایز به برنامه ریزی
   • نقشه استراتژی
   • ابزارهای برنامه ریزی
   • نمودار جریان کار
   • نمودار گانت
   • برنامه ریزی خطی
   • تجزیه و تحلیل هزینه-فایده
   • مدیریت پروژه
   • مدیریت زمان
   • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
   • روش ارزیابی و باز بینی برنامه (پرت)
   • مدل swot
   • استراتژی
   • تفکر استراتژیک
   • برنامه کسب و کار یا طرح تجاری
   • برنامه ریزی استراتژیک
   • مکاتب فکری تفکر استراتژیک
   • نوع شناسی های استراتژی
 • بخش سوم:سازماندهی
  • فصل ششم:مبانی سازماندهی و طراحی سازماندهی
   • مبانی سازماندهی
   • ارتباط بین وظایف سازماندهی و برنامه ریزی
   • گام های فرایند سازماندهی
   • عناصر ساختار سازمانی
   • تخصصی سازی یا تقسیم کار
   • طراحی سلسله مراتب روابط سازمانی
   • انواع اختیارات سازمانی
   • حیطه نظارت مناسب
   • ارتباط تمرکز، سطح مدیریت و حیطه نظارت مدیران
   • سازمان غیر رسمی
   • ابعاد زمینه ای و طراحی ساختار سازمانی
   • محیط
   • استراتژی و هدف
   • اندازه و چرخه حیات
   • تکنولوژی
   • فرهنگ سازمانی
   • بخش بندی و طراحی ساختار سازمانی
   • ساختار وظیفه ای
   • ساختار پخشی
   • ساختار ماتریسی
   • ساختار افقی
   • سازمانهای بدون مرز
   • سازمان های ماژولار
   • سازمان های مجازی
   • ساختارهای پیوندی
   • سایر ساختارها 
   • ساختار سازمانی با گروه های متداخل
   • ساختار سازمانی چند بخشی
   • ساختار های یاد گیرنده
   • چارچوب پیشنهادی مینتزبرگ برای ساختار سازمانی
   • هماهنگی
   • رویکرد های هماهنگی اثر بخش
   • وابستگی جریان کار در میان واحدهای سازمانی
   • انواع ساز و کارهای ادغام و یکپارچه سازی سازمان
  • فصل هفتم:مدیریت منابع انسانی
   • تجزیه و تحلیل شغل
   • طراحی شغل
   • برنامه ریزی منابع انسانی
   • استخدام وبکارگماری منابع انسانی
   • جامعه پذیری سازمانی
   • آموزش و توسعه منابع انسانی
   • ارزیابی عملکرد منابع انسانی
   • مدیریت پاداش
   • مدیریت مسیر ترقی
   • مدیریت روابط کار
   • ترک خدمت و بازنشستگی
 • بخش چهارم:هدایت
  • فصل هشتم:رفتار در سازمان و انگیزش
   • ارزش ها و نگرش ها
   • شخصیت
   • ادراکات
   • یادگیری
   • انگیزش
   • نظریه هایی فرایندی
   • نظریه های معاصر
   • هوشمندی سازمانی
   • رفتار فرد در سازمان
   • کیفیت زندگی کاری
   • استرس
   • رضایت شغلی
   • تعهد سازمانی
   • عدالت سازمانی
   • اعتماد سازمانی
   • رفتار شهروندی سازمانی
  • فصل نهم:گروه،پویایی های گروهی و ارتباطات
   • گروه
   • فرایند تیم سازی
   • مزایای تیم های کاری
   • ملاحظات تیم سازی
   • مشخصات تیم های موثر
   • پویایی های گروهی
   • مدیریت تعارض
   • انواع تضاد
   • استراتژی های مدیریت تضاد
   • مذاکره
   • رفتارهای سیاسی
   • ارتباطات سازمانی
   • انواع ارتباطات
   • کانال ها و الگو های رسمی و غیر رسمی ارتباطات
   • مقایسه ارتباطات در مکتب کلاسیک ونئوکلاسیک
   • سبک های غیر کار کردی ارتباطات
   • مواقع ارتباطات
   • خویشتن شناسی کلید ارتباطات اثر بخش
  • فصل دهم: رهبری
   • رهبری چیست؟
   • قدرت
   • نقش پیرو در فرایند رهبری
   • انواع پیروان
   • انتظارات و سبکهای پیروان
   • نظریه های رهبری
   • نظریه صفات مشخصه
   • نظریه های رفتاری یا سبک های رهبری
   • نظریه اقتضایی رهبری
   • نظریه های ترکیبی و جدید
 • بخش پنجم: کنترل و نظارت
  • فصل یازدهم: کنترل سازمانی
   • فرایند کنترل و نظارت
   • مرحله اول: تعیین و تدوین استانداردها
   • مرحله دوم: سنجش عملکرد واقعی سازمان
   • مرحله سوم: مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد ها
   • مرحله چهارم: اصلاح انحرافات
   • فلسفه های کنترل و نظارت در سازمان
   • رویکرد های کنترل و نظارت سازمانی
   • کنترل ساده در مقابل کنترل ساختاری
   • کنترل هنجاری (تکلیفی) درمقابل کنترل عقلایی
   • کنترل محسوس در مقابل کنترل نا محسوس
   • استراتژی های کنترل سازمانی
   • کنترل ساده
   • کنترل فنی
   • کنترل بوروکراتیک
   • کنترل فرهنگی
   • کنترل همگانی
   • کنترل در شرایط بحران
  • فصل دوازدهم:مدیریت عملیات و بهره وری
   • مدیریت عملیات
   • مکان یابی سازمان
   • جانمایی سازمان
   • طراحی محصول
   • طراحی فرایند
   • برنامه ریزی و کنترل تولید
   • کنترل کیفیت
   • مدیریت مواد اولیه
   • مدیریت نگهداری
   • بازاریابی به عنوان عنصر مهم زنجیره ارزش
   • مدیریت روابط با مشتریان
   • آمیخته بازاریابی
   • مدیریت خرید برای تدارکات داخلی در زنجیره ارزش
   • مدیریت بهره وری برای ایجاد حاشیه سود در زنجیره ارزش
   • روشها و مقیاس های سنجش بهره وری
   • رویکردهای سنجش اثر بخشی سازمانی
   • مدیریت کیفیت چتری بر زنجیره ارزش
   • استاندارد های ایزو ۹۰۰۰
   • شش سیگما
   • تولید ناب
   • محک زنی
   • مدیریت کیفیت جامع
   • نمایه اسامی
   • منابع و ماخذ

برای خرید کتاب مبانی سازمان و مدیریت  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید

کتاب‌های مرتبط
کتاب سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارازتئوری تا عمل-جهاد دانشگاهی-دکتر محمد حسین عبدالر حیمیان-سمانه دهقان منشادی

کتاب سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارازتئوری تا عمل

۱۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه های سازمان دولتی-صفار-دنهارت

کتاب نظریه های سازمان دولتی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مدیریت آموزشی-مهربان-محمد مقیمی-مجید رمضان

مدیریت آموزشی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
تحقیق در عملیات-مدرسان شریف-محمد علی خاتمی-حسام الدین خامکی

تحقیق در عملیات

۲۹۵,۰۰۰ ریال
استراتژی سرمایه انسانی-اندیشه های گوهربار-بردلی هال

استراتژی سرمایه انسانی

۹۰,۰۰۰ ریال
مدیریت کارخانه-سمت-محمد سیدحسینی-محمد سعید صفاکیش

مدیریت کارخانه

۸۳,۵۰۰ ریال
کتاب مدیریت بازاریابی-نگاه دانش-رضا مناجاتی

کتاب مدیریت بازاریابی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی چریکی لوینسون-سیته-لوینسون

کتاب بازاریابی چریکی لوینسون

۱۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم-پژوهشهای فرهنگی-ویلن-هانگر

کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد دوم

۱۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت تعاونی ها-هستان-پرویز نامغ

کتاب مدیریت تعاونی ها

۲۵,۰۰۰ ریال
کتاب مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت-نشر بازرگانی-حسن رنگریز-غلامحسین خورشیدی

کتاب مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

۱۹۰,۰۰۰ ریال
کتاب جاری سازی استراتژی -آریانا قلم-دکتر مجتبی لشکد بلوکی

کتاب جاری سازی استراتژی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب پویایی شناسی کسب و کار جلد اول-سمت-استرمن

کتاب پویایی شناسی کسب و کار جلد اول

۳۵۵,۰۰۰ ریال
کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار-آها-لیلا ترک-مهدی سعیدی کیا

کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار

۱۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت-فوژان-جواد عطاران-سعید جعفری نیا

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت

۱۶۵,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین-دانشگاه تهران-احمد جعفر نژاد

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین

۳۸۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما