کتاب روش تحقیق در مدیریت

کتاب روش تحقیق در مدیریت
قیمت:۱۸۵,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۹۱۱۶۷۹۲
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب روش تحقیق در مدیریت

ویژگی و محتوا کتاب روش تحقیق در مدیریت شامل :

 • ​بخش یک: علم، پژوهش و اجزای آنها

 • فصل۱: علم و ویژگی های آن
  • مقدمه
  • انواع روش های شناخت انسان و جهان
   • روش شناخت عرفانی
   • روش شناخت فلسفی
   • روش شناخت علمی
  • ویژگی های علم مدرن
  • شناخت علمی
   • استقراء (induction)
   • قیاس (deduction)
  • انواع قیاس
  • ویژگی های علوم انسانی مدرن
  • طبقه بندی علوم انسانی
  • مفهوم ها،پرسش ها و تمرین های تحلیلی
 • فصل۲: مدیریت،علم،هنر،فن یا ....؟
  • مقدمه
  • مدیریت،علمی با قوانین احتمالی
   • تحول در مبانی نظری علم مدیریت
    • وجه ابزاری
    • وجه انسانی
    • وجه اطلاعاتی
    • وجه ساختاری
   • پارادایم (دیدمان) یا جهان بینی
   • معیارهای دسته بندی پارادایم های مدیریتی
    • نوع برداشت از ساختار سازمانی
     • برداشت مکانیکی (ماشینی) از ساختار
     • برداشت ارگانیک از ساختار
    • نوع برداشت از انسان در سازمان
     • برداشت عقلایی - اقتصادی از انسان
     • برداشت از انسان بعنوان یک موجود پیچیده
    • نوع روش شناسی
     • قطعیت (مطلق) گرایی
     • نسبیت گرایی
    • برداشت از محیط
     • برداشت ساده و پایدار از محیط
     • برداشت پیچیده و ناپایدار از محیط
    • طبقه بندی پارادایم های سازمانی
    • مفهوم،پرسش ها و تمرین ها تحلیلی
 • فصل۳: تحقیق:فرآیند (روش) شناخت علمی
  • مقدمه
  • تحقیق چیست؟
  • تحقیق از نگاه نگارنده
  • روش علمی چیست؟
  • ویژگی های کلی فرآیند شناخت علمی
   • نظام  مند بودن
   • عقلایی بودن
   • روح علمی 
   • واقع گرایی
  • دیدگاه هایی درباره فرآیند شناخت علمی
   • گسستن
   • طراحی
   • آزمون
 • فصل۴: نظریه و فرآیند نظریه پردازی و نظریه آزمایی
  • مقدمه
  • نظریه چیست؟
  • ویژگی های یک نظریه خوب
  • معیارهای ارزیابی نظریه ها
  • نقش نظریه در تحقیق
  • نظریه از دیدگاه مکتب های فلسفی گوناگون
  • فرآیند های نظریه پردازی و نظریه آزمایی
   • فرآیند نظریه پردازی
   • فرآیند نظریه آزمایی
  • رابطه نظریه با دیگر اصطلاح ها
   • رابطه مفهوم و نظریه
   • رابطه قانون و نظریه
   • رابطه فرضیه و نظریه
   • رابطه پیش بینی و نظریه
   • رابطه پارادایم و نظریه
   • رابطه روش شناسی و نظریه
   • نظریه و فرا نظریه (متالوژی)
   • رابطه الگو (مدل) و نظریه
  • کاربرد تمثیل و مدل سازی در تحقیق
  • کاربرد نظریه در تحقیق های مدیریتی
  • مفهوم،پرسش ها وتمرین های تحلیلی
 • فصل۵: مفهوم ها، تعریف ها، متغیر ها، شاخص ها و انواع آنها
  • مقدمه
  • مفهوم چیست؟
  • انواع مفهوم
   • مفهوم جزیی
   • مفهوم کلی
  • تعریف چیست؟
   • انواع تعریف
    • تعریف وضعی
    • تعریف گزارشی
     • تعریف ابهام زدا
     • تعریف فرهنگ واژه ای
     • تعریف نظری
     • تعریف مفهومی
    • متغیر چیست؟
     • انواع متغیرها
      • متغیر وابسته
      • متغیر مستقل
      • متغیرتعدیل گر
      • متغیر مداخله گر
     • رابطه بین متغیرهای مداخله گر و تعدیل گر
      • متغیر کنترل
     • ارتباط بین متغیرها
     • فرآیندهای مفهوم سازی و عملیاتی کردن
     • فرآیند شاخص سازی
      • بعد اول
      • بعد دوم
      • بعد سوم
      • بعد چهارم
      • بعد پنجم
     • مفهوم،پرسش ها و تمرین های تحلیلی
 • بخش دوم: انواع تحقیق و روش های آن
  • فصل۶: انواع تحقیق از نظر هدف
   • تحقیق پایه ای ( بنیادی)
   • تحقیق کاربردی
    • ارتباط متقابل پژوهش های کاربردی و بنیادی
   • تحقیق و توسعه
   • تحقیق ارزیابانه
   • تحقیق عملی
    • انواع تحقیق عملی
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۷: انواع تحقیق از نظر ماهیت
   • مقدمه
    • تحقیق توصیفی
     • انواع تحقیق های توصیفی
    • تحقیق همبستگی
    • پژوهش های علی
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۸: انواع تحقیق از نظر داده ها
   • مقدمه
   • تحقیقات کمی
   • تحقیقات کیفی
   • تحقیقات ترکیبی
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۹: انواع تحقیق از نظر مکان و زمان اجرا
   • مقدمه
    • تحقیق کتابخانه ای (مروری)
    • تحقیق آزمایشگاهی
    • تحقیق میدانی
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۰: انواع تحقیق از نظر روش (فرآیند)
   • مقدمه
   • روش های تحقیق کیفی
    • روش تاریخی
    • روش تحلیل گفتگو
    • روش تحلیل گفتمان
    • تحلیل ژانر (نوع / سبک)
    • روش تحلیل هرمنوتیکی
    • روش تحلیل روایتی
    • روش های قوم شناسانه
    • روش های پدیدار شناسانه
   • روش های تحقیق کمی
    • روش پیمایشی
    • روش تحلیل محتوا
    • مورد پژوهی
    • روش مطالعات طولی ( در طول زمان)
    • روش طرح آزمایش تجربی
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۱: کدامین نوع و روش تحقیق؟
   • مقدمه
   • روش تاریخی
   • روش مروری (کتابخانه ای)
   • روش پیمایشی (همبستگی)
   • روش علی - تطبیقی
   • روش علی (تجربی)
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
 • بخش سوم: فرآیند اجرایی تحقیق پیمایشی
  • فصل۱۲: تعریف پرسش و مساله (آغاز یک پژوهش)
   • مقدمه
   • مساله و پرسش تحقیق چیست؟
   • ویژگی های یک مساله تحقیق سازمانی
   • انواع مسائل سازمانی
   • تاثیر ماهیت مساله بر نوع پژوهش
    • شیوه بیان مساله در تحقیقات توصیفی
    • شیوه بیان مساله در تحقیقات تبیینی (علل جویی)
   • مفهوم ها،پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۳: تهیه پیشینه (سوابق / ادبیات) علمی و عملی موضوع (مساله)
   • مقدمه
   • کارکرد پیشینه یابی و پیشینه کاوی علمی و عملی در پژوهش
   • هدف های پیشینه یابی و پیشینه کاوی موضوع
    • بر قراری ارتباط منطقی میان دستاورد های پژوهش های قبلی با مساله پژوهش
    • دستیابی به چارچوب (مبانی) نظری
    • شناسایی روش های پژوهش مورد استفاده در پژوهش های گذشته
    • تعیین درجه اهمیت متغیر های موثر در مساله
    • پیدا کردن حوزه های نظری جدید در ارتباط با مساله
    • پرهیز از بکارگیری روش های بیهوده
    • آگاهی بر روش شناسی در حوزه موضوع و مساله
    • پرهیز از تکرار پژوهش های انجام شده
    • افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مساله انتخاب شده
   • فرآیند تهیه پیشینه پژوهش علمی و علمی مساله ( موضوع )
   • معیارهایی برای ارزیابی پیشینه تحقیق
   • میزان منابع استفاده شده درباره مساله پژوهش
   • درجه اعتبارعلمی منابع استفاده شده
   • تعداد منابع استفاده شده به زبان اصلی
   • استفاده از منابع جدیدتر
   • شیوه تنظیم مطالب
   • مفهوم ها، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۴: تهیه و تدوین مبانی (چارچوب) نظری (علمی)
   • مقدمه
   • چارچوب (مبانی) نظری تحقیق
   • ویژگی های یک چارچوب نظری
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۵: فرضیه های تحقیق
   • مقدمه
   • فرضیه چیست؟
   • تفاوت فرض یا فرضیه
   • نقش فرضیه در تحقیق
   • شیوه های فرضیه سازی
    • شیوه فرضیه سازی کلی ( اهم )
    • قالب های عملیاتی (فرعی قابل آزمون و بررسی)
   • فرضیه آماری
   • انواع فرضیه  های آماری
    • فرضیه (فرض) صفر
    • فرضیه خلاف (مخالف / جایگزین)
   • فرضیه های آماری
    • انواع خطاها در آزمون فرضیه های آماری
    • فرآیند کلی آزمون فرضیه های آماری
   • مفهوم ها، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۶: جامعه آماری (= سازمان،گروه کاری...) و نمونه گیری از آن
   • مقدمه
   • جامعه آماری
   • نمونه آماری
   • انواع نمونه گیری
    • نمونه انباشته
    • نمونه گیری قضاوتی
    • نمونه گیری تصادفی
   • انواع نمونه گیری تصادفی
    • نمونه گیری تصادفی ساده
    • نمونه گیری منظم
    • نمونه گیری لایه ای (قشری)
    • نمونه گیری خوشه ای
   • مقایسه روش های نمونه گیری
   • حجم (اندازه) نمونه
   • عوامل موثر در تعیین اندازه نمونه
   • مفهوم، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۷: طراحی و بکارگیری ابزارهای گردآوری داده ها از جامعه و نمونه مورد پژوهش
   • مقدمه
   • اندازه گیری چیست؟
   • منشاء خطا در اندازه گیری متغیرهای پژوهش
   • سطوح (مقیاس / طیف های) اندازه گیری
    • سطح اسمی (کیفی / مقوله ای)
    • سطح ترتیبی (رتبه ای)
    • سطح فاصله ای
    • سطح نسبی
   • نکته های آماری درباره انواع سطوح اندازه گیری
   • کدامین مقیاس؟
   • انواع ابزارها و شیوه های گردآوری داده ها
    • پرسشنامه
     • محتوای سوال ها
     • انواع سوال های ممکن
     • ساختار نگارشی پرسش ها
     • انتخاب نوع پاسخ به سوال
   • انواع داده ها در یک پرسشنامه
   • شیوه تکمیل پرسشنامه
    • مصاحبه
     • انواع مصاحبه
      • مصاحبه ساختار یافته (برنامه ریزی شده)
      • مصاحبه نیمه ساختار یافته
      • مصاحبه ساختار نیافته (اکتشافی)
    • مشاهده
     • ویژگی های موضوع مشاهده
    • سند (متن) کاوی (بررسی مدارک و اسناد)
     • اسناد در برگیرنده داده های مرتبط با تحقیق های گذشته
     • آمارهای رسمی
     • آمارهای غیر رسمی
     • مدارک و اسناد سازمانی
     • منابع علمی (کتاب ها،مجله ها و...)
    • نکته های قابل توجه در بکارگیری مدارک و اسناد
    • روایی و پایانی
     • روایی (اعتبار)
     • پایانی
    • رابطه روایی با پایانی
    • پیش آزمون
    • مفهوم ها، پرسش ها وتمرین های تحلیلی
  • فصل۱۸: دسته بندی داده ها (اطلاعات) تجزیه و تحلیل آنها
   • مقدمه
   • تجزیه و تحلیل داده یعنی چه؟
   • مراحل تجزیه و تحلیل داده ها
    • انواع تجزیه و تحلیل
    • تجزیه و تحلیل توصیفی
    • ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی
   • جدول
    • انواع جدول
    • جدول یک بعدی
    • جدول دو بعدی
    • جدول سه بعدی
    • جدول دو بعدی، یا سه بعدی؟
    • شیوه خواندن جدول ها
    • تحلیل جدول های متقاطع
     • انواع جدول های متقاطع
      • نمودار
      • انواع نمودار
       • هیستوگرام (نمودار ستونی)
       • منحنی فراوانی تجمعی
     • تجزیه و تحلیل مقایسه ای
     • تجزیه و تحلیل علی
     • فرا تحلیل
     • تفسیر ضریب همبستگی
    • مفهوم ها، پرسش ها و تمرین های تحلیلی
  • فصل۱۹: تحلیل ها (بحث ها) نتیجه گیری ها و پیشنهادهای بر آمده از پژوهش
   • مقدمه
   • نتیجه های حاصل از آزمون فرضیه ها
   •  پیشنهاد ها به بهره گیرندگان از پژوهش
   • مفهوم ها ، پرسش ها وتمرین های تحلیلی

برای خرید کتاب روش تحقیق در مدیریت  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید

کتاب‌های مرتبط
بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر-شرکت نشر بهینه فراگیر-فیلیپ کاتلر

بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر

۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران-فوژان-غلامرضا خاکی

کتاب بررسی مسائل مدیریتی ایران

۱۸۵,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی سازمان و مدیریت-آها-صبا کاکاپور

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

۷۰,۰۰۰ ریال
مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های 83-93 مدیریت با پاسخ تشریحی (جلد2)-مدرسان شریف-علی اکبر افقهی

مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های ۸۳-۹۳ مدیریت با پاسخ تشریحی (جلد۲)

۳۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی رفتار سازمانی-پژوهشهای فرهنگی-رابینز-ای جاج

کتاب مبانی رفتار سازمانی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی جلد دوم-میر-جان والتون

کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم-دوران-هیکس-گولت

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت جلد دوم

۹۵,۰۰۰ ریال
اصول و مبانی مدیریت در اسلام-شهرآشوب-محمد حسین ساجدی نیا

اصول و مبانی مدیریت در اسلام

۸۵,۰۰۰ ریال
خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک-مهکامه-برایسون-الستون

خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک

۹۸,۰۰۰ ریال
کتاب سیستم اطلاعات مدیریت-سمت-علی رضائیان

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

۵۵,۰۰۰ ریال
تئوری های مدیریت پیشرفته-فوژان-حسین نوروزی-داود نوروزی

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

۲۲۰,۰۰۰ ریال
اصول بازاریابی جلد اول-آموخته-کاتلر-آرمسترانگ

اصول بازاریابی جلد اول

۴۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت بازاریابی-سمت-احمد روستا-داور ونوس-عبدالحمید ابراهیمی

کتاب مدیریت بازاریابی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی-کتابخانه فرهنگ-محمد وکیلی-هادی مسیح خواه-آرش قوی پنجه

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم-سمت-عادل آذر-منصور مومنی

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مبانی مدیریت دولتی و1و2-پویش-بها الدین برهانی

مبانی مدیریت دولتی ۱ و ۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما