مرتب سازی براساس

ساختمان گسسته

ریال۲۹۰,۰۰۰,

معماری کامپیوتر

ریال۲۶۰,۰۰۰,

مهندسی نرم افزار

ریال۲۵۰,۰۰۰,

شبکه های کامپیوتری

ریال۳۰۰,۰۰۰,

ساختمان داده ها

ریال۲۲۰,۰۰۰,

سیستم عامل

ریال۳۴۰,۰۰۰,

ساختمان های گسسته

ریال۳۲۰,۰۰۰,

مدارهای منطقی

ریال۲۳۵,۰۰۰,

صفحه‌ها