مرتب سازی براساس

تشریح مسائل دینامیک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل دینامیک

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل علم ترمودینامیک جلد دوم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل علم ترمودینامیک جلد اول

۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

راهنمای ترمودینامیک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل اصول ترمودینامیک ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مروری بر مسائل مقاومت مصالح جلد دوم

۴۸,۰۰۰ ریال
۴۵,۶۰۰ ریال

تشریح مسائل مبانی ترمودینامیک جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل مبانی ترمودینامیک جلد دوم

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل طراحی اجزاء ماشین ۲

۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ۱

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

تشریح مسائل مقاومت مصالح

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل استاتیک

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ۱و۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل جریان سیال ویسکوز

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل مکانیک سیالات

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل دینامیک

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها