مرتب سازی براساس

دینامیک

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

طراحی مبدل های حرارتی با ASPEN HTFS

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

تئوری و مسایل مکانیک محیط های پیوسته

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

نقشه کشی صنعتی ۱

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

رسم فنی جامع جلد دوم

۲۴,۰۰۰ ریال
۲۲,۸۰۰ ریال

نقشه کشی صنعتی ۲

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

دینامیک

۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

دینامیک

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

طراحی اجزا ماشین

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

مکانیک مهندسی استاتیک

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات جلد اول

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب ارتعاشات مکانیکی

کتاب ارتعاشات مکانیکی
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات جلد دوم

۱۹۵,۰۰۰ ریال
۱۸۵,۲۵۰ ریال

راهنمای ارتعاشات مکانیکی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب راهنمای مکانیک مهندسی استاتیک

کتاب راهنمای مکانیک مهندسی استاتیک
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب ترمودینامیک با نگرش مهندسی

کتاب ترمودینامیک با نگرش مهندسی
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها