مرتب سازی براساس

کارشناسی ارشد استاتیک

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

دینامیک ماشین

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

تئوری ارتعاشات

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

معادلات دیفرانسیل جلد اول

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

مکانیک سیالات مهندسی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مهندسی کنترل اتوماتیک

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دینامیک

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب ارتعاشات مکانیکی

 کتاب ارتعاشات مکانیکی
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مکانیک سیالات

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب استاتیک

 کتاب استاتیک
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

دینامیک

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

استاتیک

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

ارتعاشات

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

دینامیک ماشین

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مکانیک کوانتوم ۱و۲

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

انتقال حرارت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

هیدرولیک و نیوماتیک

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها