مرتب سازی براساس

مبحث بیستم علائم و تابلو

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

مبحث اول تعاریف

۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸,۵۰۰ ریال

مبحث پانزدهم آسانسورها و پلکان برقی

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

کتاب آسایش در پناه باد

کتاب آسایش در پناه باد
۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا

۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

کتاب باغ های ایران و کوشک های آن

کتاب باغ های ایران و کوشک های آن
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

مصالح در ساختمان و معماری

۵۶,۰۰۰ ریال
۵۳,۲۰۰ ریال

هندسه رقومی و ترسیمی

۵۶,۰۰۰ ریال
۵۳,۲۰۰ ریال

مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

-
۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

قانون نظام مهندسی و کنترل آن

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

حکمت و هنر اسلامی

۶۵,۰۰۰ ریال
۶۱,۷۵۰ ریال

مبحث دوم نظامات اداری

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها