مرتب سازی براساس

۱۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت

۱۰,۰۰۰ ریال
۹,۵۰۰ ریال

فن راهنمایی گشت

۲۳,۰۰۰ ریال
۲۱,۸۵۰ ریال

مباحث ویژه مدیریت دولتی

-
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال

کتاب مدیریت خرید

کتاب مدیریت خرید
۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال

کتاب مدیریت سفارشات خارجی

کتاب مدیریت سفارشات خارجی
۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

مدیریت فراملی و جهانی نگرش تطبیقی

-
۳۶,۰۰۰ ریال
۳۴,۲۰۰ ریال

جعبه ابزار مدیریت

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

بازاریابی به روایت فیلیپ کاتلر

۴۰,۰۰۰ ریال
۳۸,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت تواناسازی کارکنان

کتاب مدیریت تواناسازی کارکنان
۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲,۷۵۰ ریال

مبانی سازمان و مدیریت

۴۸,۰۰۰ ریال
۴۵,۶۰۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات

کتاب مدیریت تولید و عملیات
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت

کتاب مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

مالیه عمومی

-
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب الفبای مدیریت

کتاب الفبای مدیریت
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

تصمیم گیری در مسائل مالی

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم؟

کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم؟
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب خرید و سفارشات خارجی

کتاب خرید و سفارشات خارجی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی

کتاب قضایای موردی واقعی بازاریابی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت و رهبری آموزشی

کتاب مدیریت و رهبری آموزشی
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

کتاب سیستم اطلاعات مدیریت
۵۵,۰۰۰ ریال
۵۲,۲۵۰ ریال

صفحه‌ها